.

Гринів Л. С.

Навчальний посібник. – 381 с.

ISBN 978-966-2025-93-4

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні сучасні наукові концепції, парадигми та теорії екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економічних вчень у світовій науці. Проаналізовано концепції Української шцоли фізичної економії. Розкрито суть просторово-економічного аналізу та ноосферної моделі розвитку економіки. Висвітлено функції, моделі та індикатори екологічної макроекономіки. Для студентів та викладачів економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів магістрів, аспірантів і наукових працівників.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ І. Основи екологічної економії (еколого-економічної тео-рії)
Розділ ІІ. Пошук нових методо-логічних основ аналізу в еколого-економічної теорії
Розділ ІІІ. Розвиток еколого-економічних вчень: етапи, напрями, школи
Розділ ІV. Економічна теорія довкілля
Розділ V. Теорія господа-рювання ресурсами природ-ного капіталу
Розділ VІ. Теорія прос-торово-економічного аналізу природокористування та екологічна макроекономіка
Розділ VІІ. Екологічна макроекономіка та ноосферна модель її розвитку