.

Міценко Н. Г.

Навчальний посібник

ISBN 978-966-2025-21-7

Дисципліна “Економіка підприємства” вивчає процес господарської діяльності підприємства як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки. Вона належить до дисциплін циклу природничо-наукової  та загальноекономічної підготовки студентів за фаховим спрямуванням “Економіка та підприємництво”, відповідно спеціальностей “Економіка підприєм­ства”, “Облік і аудит”, “Маркетинг”, “Банківська справа”, “Фінанси”, “Економічна кібернетика”.
Основна мета дисципліни –формування теоретичних та прикладних знань з основних  роз­ділів і тем економіки підприємства, розвиток навичок щодо організації та досягнення високої результативності господарювання підприємства як первинної господарської ланки суспільного виробництва.
Знання з даної дисципліни будуть слугувати базою для накопичення майбутніми фахівцями знань, навичок та умінь з інших економічних дисциплін.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
Розділ 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
Розділ 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств
Розділ 4. Структура та управління підприємством
Розділ 5. Ринок і продукція
Розділ 6. Планування діяльності підприємства
Розділ 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці
Розділ 8. Капітал підприємства
Розділ 9. Інвестиції
Розділ 10. Інноваційна діяльність
Розділ 11. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства