.

Аранчій В.І., Бойко Л.М., Черненко Л.В.

Навч. посібник.– 300 с.

ISBN 978-617-574-004-0

Навчальний посібник підготовлено для проведення практичних занять та самостійного вивчення студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрямів підготовки “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”; відповідно до навчальної програми курсу “Гроші та кредит” та має на меті сформувати у студентів сучасне економічне мислення та систему глибоких практичних навичок з питань особливостей функціонування грошей та грошово-кредитної системи загалом; опанування теоретичних навичок, необхідних для аналізу грошово-кредитної політики центрального банку, кредитних відносин між суб’єктами господарювання; засвоєння відповідної термінології.
Навчальний посібник містить огляд ключових теоретичних положень, методичні розробки до тем практичних занять, які включають перелік питань практичних (семінарських) занять; практичні завдання; криптограми; тести для самоконтролю; запитання для самоконтролю; теми рефератів; список рекомендованої літератури. Структура даного посібника дозволяє студенту не тільки отримати інформацію з основних питань теми, а і систематизувати та закріпити знання, отримані в ході теоретичного вивчення шляхом вирішення практичних завдань.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
ТЕМА 3. Грошовий ринок
Тема 4. Грошові системи
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи
Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм
Тема 8. Кредит у ринковій економіці
Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку
ТЕМА 10. Центральні банки
ТЕМА 11. Комерційні банки
ТЕМА 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною