.

Лукашова І. О., Головащенко О. М.

Навчальний посібник для студентів денного і заочного відділень спеціальностей «Облік і аудит» та «Міжнародна економіка». – 288 с.

ISBN 978-966-2025-63-7

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» відображає специфіку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва. У посібнику розглядається купівля-продаж товарів (робіт, послуг) за іноземну валюту, порядок розрахунків з державними і не державними установами, укладання й підписання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).  Матеріал надано у вигляді змістових модулів та тем.
Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та  призначений для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси» та «Міжнародна економіка» усіх форм навчання. Може бути використаний слухачами факультету післядипломної освіти та фахівцями з економіки й менеджменту.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Предмет, завдання, зміст дисципліни та організація обліку
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображен­ня інформації в системі бухгалтерського обліку
Тема 3.  Облік операцій з іноземною валютою
Тема 4. Загальноекономічні питання експортно-імпортних операцій
Тема 5. Облік операцій з експорту
Тема 6. Облік операцій з імпорту
Тема 7. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою си­ровиною
Тема 8. Облік інвестиційних операцій
Тема 9. Облік розрахункових операцій
Тема 10. Облік кредитних операцій
Тема 11. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності.