.

Переглянути зміст і уривок підручника

Затверджено вченою радою Полтавського державного медичного університету як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 23.06.2021 р.)

Автори:

Почерняєва Вікторія Федорівна – д. мед. н., професор кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного університету;

Васько Лариса Миколаївна – к. мед. н., доцент кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного університету;

Жукова Тетяна Олександрівна – к. мед. н., доцент кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного університету;

Югов Валерій Костянтинович – к. мед. н., доцент кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного університету;

Шаталін Борис Олегович – к. мед. н., асистент кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного університету.

Рецензенти:

Сухіна Олена Миколаївна – д. мед. н., професор, лікар-променевий терапевт відділення променевої терапії ДУ «Інститут медичної радіології»;

Свинаренко Андрій Вікторович – д. мед. н., доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Катрушов Олександр Васильович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі Полтавського державного медичного університету.

Радіаційна медицина : підручник / В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько, Т. О. Жукова та ін. – Львів : «Магнолія 2006», 2021. – 176 с.

ISBN 978-617-574-167-2 ПП “Магнолія 2006”

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізуючих випромінювань, дозиметрії, радіометрії, радіаційної безпеки, відомості про радіаційну ситуацію, що склалася після аварії на ЧАЕС. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини, надано відомості про променеву хворобу, дію малих доз і віддалених наслідків дії іонізуючого випромінювання. Висвітлено питання диспансеризації населення і ведення Державного реєстру. Особлива увага звертається на сучасну концепцію протирадіаційного харчування й засоби, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму.

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за вимогами до підручників для студентів закладів вищої медичної освіти України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Може бути корисним для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів і студентів університетів при вивченні навчальних дисциплін загальнобіологічного й екологічного профілів.

рубрика: Медичні науки