.

Переглянути зміст і уривок підручника

За редакцією професора Д. С. Аветікова

Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського державного медичного університету (протокол № 2 від 13.10.2021)

Рецензенти:

Нагірний Я. П. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачев­ського;

Ідашкіна Н. Г. – д. мед. н, доцент, завідувачка кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології Дніпровського державного медичного універ­ситету;

Ткаченко П. І. – д. мед. н, професор, завідувач кафедри дитячої хірургічної сто­матології Полтавського державного медичного університету

Пластична та реконструктивна хірургія : підручник / [Д. С. Аветіков, В. М. Соколов, К. П. Локес та ін.]; за редакцією професора Д. С. Аветікова. – 2-ге вид., переробл. – Львів : «Магнолія 2006», 2021. – 432 с.

ISBN 978-617-574-207-5

Підручник містить інформацію щодо основних фундаментальних питань пластично-реконструктивної хірургії. Висвітлені методики діагностики та лікування, що застосовуються в клініці пластичної реконструктивно-від­новлювальної та косметичної хірургії. Наведені дані щодо сучасних методик контурної пластики з використанням новітніх розробок в галузі застосу­вання імплантологічних біоматеріалів та тканинної інженерії майбутнього. Рекомендований для здобувачів закладів другого (магістерського) рівня закладів вищої медичної освіти, як підручник з курсу за вибором «Плас­тична та реконструктивна хірургія» навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія».

рубрика: Медичні науки