.

Переглянути уривок підручника

Рекомендовано Вченою Радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти МОЗ України (протокол № 8 від 14.04.2021 р.)

Автори: Степанчук А. П., Тарасенко Я. А.

Рецензенти:

Харченко О. В. – професор кафедри анатомії, клінічної анатомії, оперативної хірургії, патоморфології та судової медицини Медичного інституту Чорноморсько­го національного університету імені Петра Могили, доктор медичних наук, професор.

Пришляк А. М. – професор кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

Шепітько В. І. завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор.

Степанчук А. П.

Особливості будови органів травної системи людини, їхній розвиток і вади: навчальний посібник : навчальний посібник / А. П. Степанчук, Я. А. Тара­сенко. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 120 c.: іл.

ISBN 978-617-574-206-8

У навчальному посібнику подані відомості нормальної будови травної сис­теми людини; викладені необхідні дані відповідно до вимог навчальних програм з дисциплін «Анатомія людини», «Анатомія людини з особливостями дитячого віку». Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відпо­відають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) – україн­ському стандарту (Київ, 2001). Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої медичної освіти, які навчаються за спеціальностями: 221 Стома­тологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія.

рубрика: Медичні науки