.

Переглянути зміст і уривок посібника

Римша С.В. Рациборинська-Полякова Н.В., Морфофункціональна та біохімічна природа розладів психіки та поведінки: [навчальний посібник] / Н.В. Рациборинська-Полякова,С.В. Римша. – Львів:Видавець Марченко Т.В., 2021. –212с.

Рецензенти:

Король А.П. – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри гістології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова;

Мельник А.В. – д.мед.н., професор кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

ISBN 978-617-7937-52-3

У посібнику узагальнено та систематизовано сучасні дані про особливості метаболізму основних класів органічних сполук у нервовій тканині, розглянуто морфологічний склад, енергетичний, вуглеводний, білковий та ліпідний обміни, особливості біохімії синапсів, нейромедіаторів, нейропептидів, електрохімічні процеси, біохімія пам’яті, елементи нейрохімії патологічних станів мозку, розкрито закономірності формування психічних порушень на основі закономірностей нейропсихологічних та нейробіохімічних процесів; надають практичні пропозиції щодо використання спеціалізованої інформації у діяльності профільних та суміжних фахівців.

Довідник для широкого кола для студентів медичних вузів, лікарів (інтернів, неврологів, психіатрів, нейрохірургів, загальної практики – сімейної медицини), психологів, реабілітологів, спеціалістів відновлювальної медицини, наукових працівників.

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (протокол № 3 від 14.02.2021)

рубрика: Медичні науки