.

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник. – 460 с.

ISBN 966-8340-45-0

Навчальний посібник “Філософія” написано згідно вимог нормативної програми курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти. Виклад є лаконічним за змістом та доступ­ним за логікою подання історії філософії світу та української філософської думки, а також основних проблем сучасної філософії (онтологія, соціальна філософія, філософська антропологія, гносеологія, природа свідомості, методологія та ін.). Відпо­відає вимогам комплексного засвоєння курсу та забезпечує використання повної системи основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.
Може бути використаний слухачами магістратури, аспірантури, викладачами, а також усіма тими, хто цікавиться філософськими знаннями.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Філософія, її призначення, зміст  і функції в суспільстві
Тема 2. Європейська філософська традиція: від Античності до Нових часів
Тема 3. Традиції та особливості розвитку філософської думки Русі-України
Тема 4. Дух, матерія, природа, людина: грані буття
Тема 5. Діалектика як загальна  концепція розвитку та її альтернативи
Тема 6. Теорія пізнання. Учення про істину та її критерії
Тема 7. Проблема людини у філософії. Цінності та їхня роль у житті людини
Короткий словник філософських термінів