.

За редакцією В. М. Пічі

Підручник, 2-ге видання, виправл. і переробл. – 277 с.

ISBN 966-8340-25-6

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спе­ціальних і галузевих теорій, вивчення яких пе­редбачено освітньо-професійною про­г­ра­мою підготовки молодших спеціалістів,  спе­ціа­лістів, бакалаврів, ма­гіст­рів, а також ме­то­до­логія конкретних со­ціо­логічних досліджень.
Для студентів, викладачів вищих нав­ча­ль­них закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, методи і функції
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні
Тема 3. Суспільство як соціальна система
Тема 4. Соціальна структура суспільства та спеціальна стратифікація
Тема 5. Особистість у системі соціальних зв’язків
Тема 6. Економічна соціологія
Тема 7. Соціологія праці та управління
Тема 8. Соціологія політики
Тема 9. Соціологія культури
Тема 10. Соціологія  релігії
Тема 11. Соціологія  молоді
Тема 12. Соціологія сім’ї
Тема 13. Соціологія конфлікту
Тема 14. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації