.

Іванов Є. В.

Монографія – 382 с.

ISBN 978-617-574-158-0

У монографії висвітлено феномен некерованості в якості функціонального розладу системи соціального управління. Здійснено аналіз сутності керованості та некерованості, кризи та їх генезису. Прослідковано питання втрати керованості соціумів з часів Київської Русі до наших днів. В окресленому контексті досліджено провідні світові моделі соціального управління. Монографію адресовано фахівцям з філософії управління і соціальної філософії, широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.

Вона буде корисною всім, хто займається проблемами, котрі виникають під час керування великими групами людей, суспільством у цілому.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКЕРОВАНОСТІ

1.1. Теоретико-філософські підходи до осмислення природи кризових станів соціуму

1.2. Методологія дослідження кризи та некерованості

1.3. Ґенеза кризи та некерованості

1.4. Втрата керованості: центральна проблема філософії соціального управління

РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ НЕКЕРОВАНОСТІ В УКРАЇНІ

2.1. Соціально-філософський аналіз практики подолання некерованості за часів Київської Русі

2.2. Під гнітом іноземного панування: активний та пасивний спротив зовнішнім управлінським стратегіям

2.3. Імперська система підтримання керованості суспільства

2.4. Тоталітарний соціум: розквіт та колапс

2.5. Система соціального управління України в постсоціалістичний період: пошук балансу транзитивного суспільства

РОЗДІЛ ІІІ. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО-УПРАВЛІННЯ

3.1. Технології утримання керованості в західноєвропейській та американській моделях соціального управління

3.2. Японська та китайська моделі управління суспільством: традиції та інновації подолання некерованості

3.3. Альтернативні можливості розгортання системи соціального управління України на основі філософської теорії некерованості