.

Тетяна Матвійчук

Навчальний посібник – 500 с.

ISBN 978-617-7937-69-1

У посібнику представлено фундаментальні та модерні психологічні теорії особистості, висвітлено підходи та концептуальні відмінності представників різних психологічних шкіл до структури особистості. В окремому розділі розглянуто надактуальну для сервісної економіки тему – психологію особистості у бізнесі, що становитиме особливий інтерес для науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої освіти економічного профілю. Тестовий інструментарій, консолідований у останньому розділі посібника стане у нагоді при діагностиці та самодіагностиці акцентуації, здібностей, схильностей, мотивації особистості.

Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості, практично оволодіти навичками психологічного аналізу особистості у різних сферах життєдіяльності.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КЛАСИЧНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

Тема 1. Феномен особистості в психології.

1.1. Визначення особистості.

1.2. Співвідношення обсягів понять: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

1.3.Теорії особистості: їх роль, функції та класифікації.

1.4. Теорія особистості В.Джемса.

Тема 2. Особистість у психоаналітичних теоріях

2.1. Теорія людської особистості З.Фрейда.

2.2. Теорія об‘єктних відносин Мелані Кляйн

2.3. Особистість у аналітичній психології К.Г.Юнга

2.4. Індивідуальна психологія А.Адлера

2.5. Теорії особистості у соматичній психології та тілесній психотерапії В.Райха та О.Лоуена.

Тема 3. ЕГО-психологія і пов’язані з нею теорії особистості

3.1. Ерік Еріксон: теорія психосоціального розвитку особистості.

3.2. Еріх Фромм: теорія відчуження особистості.

3.3. Карен Хорні: соціокультурна теорія особистості

3.4. Психосинтез Р. Асаджіолі

3.5. Концепція трансактного аналізу Е.Берна.

Тема 4. Біхевіористичний та соціально-когнітивний напрямки у дослідженні особистості

4.1. Погляди на особистість у теорії біхевіоризму: теорія оперантного научіння Берреса Фредеріка Скіннера.

4.2. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера

4.3. Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури.

4.4. Когнітивний напрямок у теорії особистості Джорджа Келлі.

Тема 5. Особистість у гуманістичній психології та близьких до неї теоріях.

5.1. Гуманістичний напрямок у психології особистості

5.2. Потяг до самоактуалізації у теорії А.Маслоу.

5.3. Феноменологічний напрямок у теорії особистості Карла Роджерса

5.4. Теорія особистості Гордона В.Оллпорта

Тема 6. Теорії особистості представників інших психологічних шкіл 20-го століття

6.1. Психологічна теорія поля Курта Левіна

6.2. Особистість у екзистенціальній психології Ролло Мея

6.3. Особистість у логотерапії В.Франкла

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБИСТІСТЬ У РАДЯНСЬКІЙ ТА ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 7. Дослідження особистості вітчизняними психологами наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

7.1. Теоретичне уявлення про особистість в об‘єктивній психології та рефлексології В.М.Бехтерєва

7.2. Вивчення особистості в процесі становлення культурно-історичної теорії Л.С.Виготського

7.3. Особистість у психологічній теорії відношень В.М.Мясищева

Тема 8. Особистість у радянській психології другої половини ХХ століття

8.1. Особистість у філософсько-психологічній концепції С.Л. Рубінштейна.

8.2. Проблема індивідуальності у працях Б.Г.Ананьєва і B.C. Мерліна

8.3. Філософські та психологічні аспекти проблеми особистості у наукових творах Г.С. Костюка.

8.4. Динамічна функціональна психологічна теорія особистості К.К. Платонова.

8.5. Структура особистості О.Г.Ковальова

8.6. Соціально-психологічна теорія особистості А.В.Петровського.

Тема 9. Основні погляди на особистість у сучасних українських психологічних дослідженнях

9.1. Генетико-психологічна теорія народження, зростання та існування особистості С.Д. Максименко

9.2. Культурно-психологічна теорія особистості В.В. Рибалка як спроба синтезу вітчизняних і зарубіжних теорій особистості.

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБИСТІСТЬ В БІЗНЕСІ

Тема 10. Теорії мотивації: сутність основних концепцій

10.1.Змістовні теорії мотивації

10.2. Процесуальні теорії мотивації

Тема 11. Особистість у бізнесі

11.1. Екскурс у історію підприємництва

11.2. Суб’єкти бізнесу: учасники та рольовий репертуар

11.3. Підходи до визначення типології підприємців

11.4. «Біографія» типового підприємця (аналіз досліджень)

11.5.Психологічний портрет підприємця

11.6.Психологічний портрет менеджера

11.7. Психологічний портрет найманого працівника

Тема 12. Фактори особистісної та професійної успішності

12.1. Успіх як категорія психології особистості

12.2. Критерії особистісної та професійної успішності

12.3. Соціально-психологічні умови успішної особистості

12.4. Особистісні концепції досягнення успіху

12.5. Як досягти успіху? Поради та рекомендації

ДОДАТКИ

Методика виявлення типологічних особливостей особистості (за К. Г. Юнгом)

Методи психосинтезу

Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю (РСК) Дж. Роттера

Тест-індекс життєвої задоволеності

Методика Т. Елерса «Мотивація до успіху»

Методика Шуберта «Діагностика ступеню готовності до ризику»

Методика Т. Елерса«Діагностика мотивації до уникнення невдач»

Мотиваційний профіль працівника

Тест «Підприємницькі здібності»