.

С.А. Лупенко, А.С. Сверстюк

Наукова монографія – 148 с.

ISBN 978-617-574-184-9

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення математичних, імітаційних моделей та методів опрацювання в комп’ютерних системах опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів електричної, магнітної та акустичної природи, базуючись на теоретико-імовірнісному підході. На основі аналізу біофізичних процесів формування та факті циклічності кардіосигналів у монографії подано їх математичну модель у вигляді вектора циклічних ритмічно-пов’язаних випадкових процесів. Описано нові класи діагностичних ознак: у вигляді коефіцієнтів розкладу взаємно кореляційних функцій синхронно зареєстрованих кардіосигналів однакової та різної фізичної природи у двохвимірні ряди Фур’є. Описано новий метод із представленням відповідних результатів імітаційного моделювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів на ЕОМ. Розроблено програмний комплекс для статистичної опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів з використанням вектора циклічних ритмічно-пов’язаних випадкових процесів.

ЗМІСТ

Розділ 1. Математичні моделі синхронно зареєстрованих сигналів серця, методи опрацювання та діагностичні ознаки в кардіометричних діагностичних системах (огляд літературних джерел)

1.1. Застосування синхронно зареєстрованих сигналів у діагностиці стану серцево-судинної системи і життєдіяльності організму

1.1.1. Електрокардіографія

1.1.2. Електрокардіоінтервалографія

1.1.3. Реографія

1.1.4. Полікардіографія

1.1.5. Магнітокардіографічний метод

1.1.6. Механокардіографічні методи

1.1.7. Динамокардіографія

1.1.8. Балістокардіографія

1.1.9. Апекскардіографія

1.1.10. Югулярна флебографія

1.1.11. Моніторування життєво важливих функцій організму

1.1.12. Основні технічні характеристики кардіометричних систем

1.1.12.1. Технічні характеристики кардіографа “Карді оЛаб СЕ”

1.1.12.2. Технічні характеристики реографічного комплексу“Реоком Standard”

1.2. Математичні моделі, методи опрацювання сигналів серця в кардіодіагностичних системах

1.2.1. Основні підходи до моделювання кардіосигналів

1.2.2. Детерміновані математичні моделі кардіосигналів

1.2.3. Стохастичні математичні моделі циклічних сигналів

1.2.3.1. Вектор випадкових величин як математична модель

синхронно зареєстрованих сигналів серця

1.2.3.2. Адитивні, мультиплікативні та адитивно-мультиплікативні суміші періодичних детермінованих функцій та стаціонарного випадкового процесу

1.2.3.3. Періодично корельовані випадкові процеси

1.2.3.4. Лінійний періодичний випадковий процес

1.2.3.5. Математичні моделі, що враховують циклічність, стохастичність та мінливість ритму кардіосигналів

1.3. Властивості, які повинна мати математична модель сукупності синхронно зареєстрованих кардіосигналів

Розділ 2. Математичні засоби моделювання та опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів на основі вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів

2.1. Вектор циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів як математична модель синхронно зареєстрованих кардіосигналів

2.2. Статистичні методи опрацювання сукупності синхронно зареєстрованих кардіосигналів

2.3. Зонна структура циклічного випадкового процесу та метод оцінювання його функції ритму на основі відомостей про зонну структуру

2.3.1. Основні підходи до сегментація кардіосигналів

2.3.2. Зонна структура циклічного випадкового процесу та метод оцінювання його функції ритму на основі відомостей про зонну структуру

2.4. Верифікація математичної моделі синхронно зареєстрованих кардіосигналів на основі вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів

Розділ 3. Застосування методів сумісного статистичного опрацюваннясинхронно зареєстрованих сигналів серця та діагностичні ознаки в автоматизованих кардіодіагностичних системах

3.1. Методи попереднього опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів на базі ЕОМ

3.2. Порівняльний аналіз результатів сумісного статистичного опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів з використанням нового та відомого методів

3.3. Діагностичні ознаки в системах автоматизованої діагностики функціонального стану серцево-судинної системи за сукупністю синхронно зареєстрованих кардіосигналів

3.4. Діагностичні простори кардіометричних систем на основі циклічних випадкових процесів.

Розділ 4. Метод імітаційного моделювання та програмний комплекс для опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів

4.1. Імітаційна модель синхронно зареєстрованих кардіосигналів

4.2. Пакет комп’ютерних програм для опрацювання та імітаційного моделювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів

рубрика: Медичні науки