.

Ю.Б. Паляниця, А.С. Сверстюк, Г.М. Шадріна

Наукова монографія – 104 с.

ISBN 978-617-574-200-6

Монографію присвячено побудові математичних, імітаційних моделей та методів цифрового опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів електричної та акустичної природи в комп’ютерних кардіодіагностичних системах і розглянуто ряд важливих наукових результатів удосконалення математичної моделі та методів аналізу фонокардіосиґналу одночасно зареєстрованого з електрокардіосиґналом із врахуванням механізму породження його для підвищення достовірності ранньої діагностики стану серцево-судинної системи людини в автоматизованих діагностичних системах. У результаті опрацювання отримано значення спектральних компонент фонокардіосиґналу, які є його інформативно-інваріантними ознаками та із визначеною достовірністю характеризують функціональний стан серцево-судинної системи людини. Розроблено метод імітаційного моделювання фонокардіосиґналу на основі періодично корельованої випадкової послідовності для верифікації результатів досліджень. Створено пакет комп’ютерних програм для автоматизованого опрацювання фонокардіосиґналу та проведення імітаційних експериментів для автоматизованих діагностичних систем.

ЗМІСТ

Розділ 1. Специфіка задачі та сучасний стан проблеми діагностики серцево-судинної системи людини за допомогою фонокардіографії

1.1. Сучасний стан проблеми та захворюваність серцевими недугами. Динаміка ситуації

1.2. Механізм породження серцевих скорочень

1.3. Способи реєстрації акустичних показників роботи серця

1.4. Обґрунтування необхідності використання фонокардіосиґналу з врахуванням механізму породження серцевих скорочень для своєчасного виявлення патологій

1.5. Висновки до розділу 1

Розділ 2. Математичне моделювання фонокардіосиґналу

2.1. Принципи ґенезу фонокардіосиґналу.

2.2. Методи аналізу фонокардіосигналу

2.3. Енергетична теорія стохастичних сиґналів та її засоби опрацювання кардіосигналів

2.4. Статистичне оцінювання станів серцево-судинної системи як стохастичної вібраційної системи. Принципи бімедійності та шунтування

2.5. Висновки до розділу 2

Розділ 3. Обґрунтування методу аналізу фонокардіосиґналу

3.1. Обґрунтування способу виділення моментів прояву дії водія ритму для визначення інтервалу повторюваності фонокардіосиґналу

3.2. Опрацювання фонокардіосиґналу синфазним методом

3.3. Обґрунтування структури системи відбору фонокардіосигналу

3.4. Висновки до розділу 3

Розділ 4. Верифікація моделі фонокардіосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу та комп’ютерне імітаційне моделювання

4.1. Програмна реалізація алгоритму опрацювання фонокардіосигналу

4.2. Комп’ютерне імітаційне моделювання фонокардіосиґналу

4.2.1. Підпрограма виділення обвідної реального фонокардіосигналу

4.2.2. Підпрограма генерування функції спряження для кускової апроксимації обвідної фонокардіосигналу

4.2.3. Підпрограма генерування структури смугового фільтра для створення фрагменту вектора частотного наповнення

4.3 Експериментальна верифікація математичної моделі фоно-карідосиґналу

4.4. Розроблення програмного забезпечення опрацювання фоно-кардіосигналу

4.5. Висновки до розділу 4

Додаток А. Фрагмент програмного коду розробленої комп’ютерної програми для опрацювання фонокардіосигналу

рубрика: Медичні науки