.

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В. Авраменко А.І., Юрченко І.О.

Навчальний посібник – 206 с.

ISВN 978-617-574-174-0

Навчальний посібник складено відповідно до програми з фізичної та колоїдної хімії для вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів III-ІV рівнів акредитації для спеціальності 7.120201 «Фармація» затвердженої наказом МОН… Навчальний посібник побудовано за загальними темами фізичної та колоїдної хімії.

Рекомендовано для використання при вивченні дисципліни, підготоці студентів заочної форми навчання до практичних занять з фізичної та колоїдної хімії, а також для виконання контрольних робіт.

Зміст

Розділ 1. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

1.1 Перше начало термодинаміки

1.1.1 Основні поняття і визначення

1.1.2 Перше начало термодинаміки

1.1.3 Теплоємність

1.1.4 Робота і теплота термодинамічних процесів

1.1.5 Типи теплових ефектів

1.1.6 Способи визначення теплових ефектів при постійній температурі.

1.1.7 Залежність теплового ефекту реакції від температури

1.1.8 Приклади вирішення завдань

1.1.9 Питання до контрольних робіт

1.2 Друге начало термодинаміки.

1.2.1 Основні поняття і визначення

1.2.2 Математичний вираз.

1.2.3 Зміна ентропії як критерій оборотності і безповоротності процесів.

1.2.4 Критерії спрямованості процесів в реальних системах.

1.2.5 Розрахунок зміни ентропії в різних процесах

1.2.6 Фугітивність і коефіцієнт фугітивності реальних газів

1.2.7 Хімічний потенціал ідеального і реального газу.

1.2.8 Приклади вирішення завдань

1.2.9 Питання і задачі для контрольних робіт

1.3 Хімічна рівновага

1.3.1 Закон діючих мас

1.3.2 Способи виразу константи рівноваги

1.3.3 Вираз складу рівноважної суміші

1.3.4 Вплив різних чинників на зсув рівноваги (на склад рівноважної суміші)

1.3.5 Міра хімічної спорідненості. Напрям мимовільного протікання хімічної реакції.

1.3.6 Методи визначення константи рівноваги при різній температурі (з довідкових даних)

1.3.7 Приклади вирішення завдань

1.3.8 Питання до контрольних робіт

Розділ 2. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ

2.1 Основні поняття і визначення

2.2 Однокомпонентні системи.

2.3 Приклади вирішення завдань

2.4 Питання до контрольних робіт

2.5 Двокомпонентні системи

2.5.1 Термічний аналіз як частина фізико-хімічного аналізу

2.5.2 Рівновага розчин – кристалічний компонент

2.5.3 Криві охолодження

2.5.4 Діаграма плавкості двокомпонентної системи з простою евтектикою

2.6 Діаграми стану з утворенням хімічної сполуки

2.6.1 Діаграма стану системи із стійкою хімічною сполукою

2.7 Тверді розчини

2.7.1 Діаграма стану з повною розчинністю в рідкому і твердому стані

2.8 Приклади розбору діаграм

2.9 Питання і задачі для написання контрольних робіт

Розділ 3. РОЗЧИНИ

3.1 Основні поняття і визначення

3.2 Способи виразу складу розчину

3.3 Закон Рауля. Ідеальні розчини

3.4 Наслідки із закону Рауля

3.4.1 Підвищення температури кипіння ідеального розчину

3.4.2 Зниження температури замерзання розчину

3.5 Осмотичний тиск

3.6 Реальні розчини

3.6.1 Відхилення від закону Рауля

3.7 Розчинність

3.7.1 Розчинність твердих речовин в рідині

3.7.2 Розчинність газів в рідині

3.7.3 Взаємна розчинність рідин

3.8 Рівновага рідкий розчин – насичена пара в різних рідких сумішах

3.8.1 Рідини, що необмежено змішуються

3.8.2 Рівновага рідина – пара для рідин, що практично незмішуються

3.8.3 Рівновага рідина – пара для рідин, що обмежено змішуються

3.9 Закон розподілу Нернсту. Екстракція

3.10 Приклади вирішення завдань

3.11 Питання і задачі до контрольних робіт

Розділ 4 ЕЛЕКТРОХІМІЯ

4.1 Електрична провідність розчинів електролітів

4.1.1 Сильні і слабкі електроліти

4.1.2 Питома електрична провідність

4.1.3 Молярна і еквівалентна електрична провідність

4.2 Кондуктометрія

4.2.1 Визначення розчинності важкорозчинної солі

4.2.2 Визначення граничної еквівалентної електричної провідності розчинів сильних електролітів

4.2.3 Кондуктометричне титрування

4.3 Електродні процеси

4.3.1 Основні поняття і визначення

4.3.2 Класифікація електродів

4.3.3 Типи гальванічних елементів

4.3.4 Дифузний потенціал

4.3.5 Потенціометричне титрування

4.4 Приклади вирішення завдань

4.5 Питання та задачі до контрольних робіт

Розділ 5. ХІМІЧНА КІНЕТИКА

5.1 Швидкість хімічної реакції

5.2 Кінетична класифікація хімічних реакцій

5.2.1 Молекулярность реакції

5.2.2 Порядок реакції

5.3 Вплив температури на швидкість реакції. Енергія активації

5.4 Методи визначення порядку реакції

5.5 Складні реакції

5.5.1 Паралельні реакції

5.5.2 Оборотні реакції

5.5.3 Послідовні реакції

5.5.4 Зв’язані реакції

5.6 Елементи молекулярної кінетики

5.6.1 Теорія активних зіткнень

5.6.2 Теорія активногокомплексу(перехідного стану).

5.6.3 Елементи кінетики ланцюгових реакцій

5.6.4 Поняття про фотохімічні та радіаційно хімічні реакції

5.7 Явище каталізу та каталізатори

5.7.1 Загальні поняття

5.7.2 Кінетика гомогенних каталітичних реакцій.

5.7.3 Гетерогенний каталіз. Теорії гетерогенного каталізу.

5.8 Ферментативний каталіз

5.9 Приклади вирішення завдань

5.10 Питання для самоконтролю

рубрика: Медичні науки