.

Югов В. К., Жукова Т. О., Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Баштан В. П., Скрипніков П. М.

Підручник – 324 с.

ISBN 978-617-574-169-6

У підручнику викладено основи ядерної фізики, дозиметрії, радіометрії та радіаційної безпеки. Надано відомості про планування курсу променевої терапії та променеву терапію пухлинних і непухлинних захворювань щелепно-лицевої зони. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини та променевих ускладнень, що виникають під час проведення променевої терапії. Підручник розроблено відповідно до програм з навчальної дисципліни «Радіологія» для студентів вищих навчальних закладів ΙΙΙ–ΙV рівнів акредитації з українською мовою навчання. Підручник може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, а також лікарям-стоматологам, радіологам та ін.

ЗМІСТ

Історія розвитку радіології

Медична радіологія як наукова та прикладна дисципліна

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ

1.1. Будова атома

1.2. Будова ядра атома

1.3. Радіоактивність

1.4. Види випромінювань

1.5. Властивості ядерних сил

1.6. Види розпадів ядра атома

1.7. Ділення ядер

РОЗДІЛ ІІ. ВЗАЄМОДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З АТОМАМИ

2.1. Види іонізуючого випромінювання

2.2. Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною

2.3. Взаємодія елементарних частинок з речовиною

2.4. Взаємодія нейтронів з речовиною

РОЗДІЛ ІІІ. ДОЗИМЕТРІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

3.1. Дозиметрія та дози

3.2. Методи та засоби вимірювання радіоактивності

3.3. Фізичний метод дозиметрії, засоби та прилади

3.4. Хімічний метод дозиметрії, засоби та прилади

3.5. Біологічний метод дозиметрії, засоби та прилади

3.6. Розрахунковий (математичний) метод

РОЗДІЛ ІV. ЗАХИСТ ВІД ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

4.1. Засоби захисту

4.2. Принципи захисту

4.3. Загальні засоби захисту

4.4. Індивідуальні засоби захисту

4.5. Захист лікаря-рентгенолога

4.6. Захист лаборанта

4.7. Захист організаційно-технічними методами

4.8. Захист організаційними методами

4.9. Захист контролем за рівнем випромінювання і за дозами опромінення персоналу

РОЗДІЛ V. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ І ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Нормативні акти, що регламентують захист населення від шкідливої дії іонізуючого випромінювання

5.2. Принципи радіаційної безпеки

5.3. Категорії опромінених осіб

5.4. Ліміти дози

5.5. Граничні рівні

5.6. Типові ефективні дози при радіологічних дослідженнях

РОЗДІЛ VІ. ТИПИ РАДІОЛОГІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ

6.1. Типи радіологічних відділень

6.2. Групи радіоактивних речовин

6.3. Відділення для роботи з відкритими радіоізотопними джерелами І класу

6.4. Відділення для роботи з відкритими радіоізотопними джерелами ІІ класу

6.5. Відділення для роботи з відкритими радіоізотопними джерелами ІІІ класу

6.6. Радіологічне відділення для закритих радіоактивних препаратів

6.7. Відділення дистанційної променевої терапії

6.8. Рентгенологічне відділення

6.9. Радіаційний контроль

РОЗДІЛ VІІ. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

7.1. Предмет радіобіології

7.2. Патогенетична дія іонізуючого випромінювання

7.3. Особливості біодії іонізуючого випромінювання

7.4. Етапи біологічної дії іонізуючих випромінювань

7.5. Теорії біологічної дії іонізуючого випромінювання

7.6. Основні типи пошкодження клітини

7.7. Загибель клітини

7.8. Радіочутливість

7.9. Пошкодження організму

7.10. Зміни в пухлині під дією іонізуючого випромінювання

7.11. Радіочутливість пухлин

7.12. Процеси відновлення в опроміненому організмі

РОЗДІЛ VІІІ. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН

8.1. Види променів, що використовуються в променевій терапії пухлин

8.2. Апарати для променевої терапії

8.3. Опромінення нейтронами

8.4. Ізодозні криві та ізодозні лінійки

8.5. Карти ізодоз

8.6. Умови та принципи проведення променевої терапії пухлин

8.7. Показання до променевої терапії пухлин

8.8. Протипоказання до променевої терапії пухлин

8.9. Види променевої терапії

8.10. Методи променевої терапії

8.11. Засоби підведення дози

РОЗДІЛ ІX. ПЛАНУВАННЯ КУРСУ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

9.1. Планування курсу променевої терапії

9.2. Планування курсу променевої терапії в передпроменевий період

9.3. Планування курсу променевої терапії в променевий період

9.4. Планування курсу променевої терапії в післяпроменевий період

9.5. Комп’ютерне планування променевої терапії

РОЗДІЛ X. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ПУХЛИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

10.1. Рак шкіри обличчя

10.2. Рак губи

10.3. Рак слизової порожнини рота та ротоглотки

10.4. Рак слизової оболонки верхньощелепної пазухи і решітчастого лабіринту

10.5. Рак слинної залози

10.6. Променева терапія пухлин лімфатичних вузлів шиї

РОЗДІЛ XІ. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

11.1. Теорії біологічної дії іонізуючого опромінення при лікуванні непухлинних захворювань

11.2. Радіаційні ефекти, що використовуються при променевому лікуванні непухлинних захворювань

11.3. Види променів, що використовуються в променевій терапії непухлинних захворювань

11.4. Методи та види променевого лікування непухлинних захворювань

11.5. Принципи променевої терапії непухлинних захворювань

11.6. Показання та протипоказання для променевого лікування непухлинних захворювань

11.7. Особливості методики і техніки опромінення

11.8. Планування променевого лікування непухлинних захворювань

11.9. Променева терапія передракових процесів

11.10. Променева терапія запальних процесів

11.11. Променева терапія в’яло гранулюючих та інфікованих ран

11.12. Лікування післяопераційних ускладнень

11.13. Променева терапія термічних пошкоджень (опіки і відмороження)

11.14. Променева терапія остеомієліту кісток

11.15. Променева терапія паротиту

11.16. Променева терапія хейліту

11.17. Променева терапія слинної нориці

11.18. Променева терапія дегенеративно-дистрофічних захворювань кісток

11.19. Променева терапія захворювань нервової системи

11.20. Променева терапія захворювань, для яких досі не знайдено альтернативних (крім опромінення) методів лікування

11.21. Променева терапія гемангіом у дітей

11.22. Променеве лікування у клініці шкірних захворювань

11.23. Радонотерапія як вид α-терапії при лікуванні непухлинних захворювань

РОЗДІЛ XІІ. ПРОМЕНЕВІ УСКЛАДНЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

12.1. Класифікація променевих ускладнень

12.2. Ускладнення ранні та пізні

12.3. Променеві реакції та променеві ушкодження

12.4. Ускладнення загальні та місцеві

12.5. Загальні променеві реакції

12.6. Загальна променева реакція з боку кісткового мозку і крові

12.7. Загальна променева реакція з боку серцево-судинної системи

12.8. Загальна променева реакція з боку центральної нервової системи

12.9. Загальна променева реакція з боку шлунково-кишкового тракту

12.10. Місцеві променеві реакції

12.11. Гострі променеві реакції з боку слизових оболонок

12.12. Гострі променеві реакції з боку ока

12.13. Гострі променеві реакції з боку слинних залоз

12.14. Зміни пізнього періоду – променеві ушкодження

12.15. Променеві ушкодження з боку кісткового мозку та крові

12.17. Променеві ушкодження з боку серцево-судинної системи

12.16. Променеві ушкодження з боку центральної нервової системи та спинного мозку

12.18. Променеві ушкодження з боку шлунково-кишкового тракту

12.19. Променеві ушкодження з боку шкіри

12.20. Променеві ушкодження з боку слизових оболонок

12.21. Променеві ушкодження з боку ока

12.22. Променеві ушкодження з боку слинних залоз

12.23. Променеві ушкодження сполучної тканини, м’язів, кісток і хрящів

12.24. Променеві ушкодження з боку зубів

12.25. Лікування променевих реакцій та ушкоджень

12.26. Профілактика променевих реакцій та ушкоджень

рубрика: Медичні науки