.

Панасенко О.І., Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега-Дерибас М.Д., Панасенко Т.В., Саліонов В.О., Щербина Р.О., Бабенков Є.О., Кремзер О.А., Мельник І.В., Парченко В.В., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Буряк В.П.

Підручник – 462 с.

ISBN 978-617-574-153-5

Підручник укладено з урахуванням кредитно-модульної системи та у відповідності до типової програми навчальної дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів напрямку підготовки спеціальностей 7.12020101 «Фармація» і 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю ІІІ – ІV рівнів акредитації. Рекомендовано для використання при вивченні дисципліни, підготовці студентів до практичних занять з неорганічної хімії.

ЗМІСТ

Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Атомно-молекулярне вчення

1.1 Термін «хімія»

1.2 Наука хімія та її предмет і явища фізичні та фізико-хімічні

1.3 Метод хімії

1.4 Значення хімії для розвитку медицини і фармації

1.5 Хімічний елемент, проста речовина і хімічна сполука; хімічні сполуки−прості і складні речовини

1.6 Умовні позначення степеня чистоти (класифікація речовин за чистотою)

1.7 Теоретичні основи очищення речовин

1.8 Фізичні константи, як спосіб ідентифікації речовин

1.9 Основні етапи передісторії хімії

1.10 Зародження хімічної атомістики

1.11 Атомно-молекулярне вчення

1.12 Атомно-молекулярна теорія; Атоми і молекули

1.13 Значення атомно-молекулярної теорії

1.14 Поняття про атом і молекулу

1.15 Визначення молекулярних мас

1.16 Відносна атомна і молекулярна маси. Масова частка елемента

1.17 Кристалічний стан речовин і формульна маса

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук

2.1. Назви і символи хімічних елементів

2.2 Назви простих речовин

2.3 Загальні правила номенклатури ІЮПАК щодо складних речовин

2.4 Назви бінарних сполук

2.5 Бінарні гідрогенові сполуки

2.6 Бінарні оксигенові сполуки – оксиди, пероксиди. Супероксиди (оксогеніди) та озоніди

2.7 Бінарні галогеніди

2.8 Назви складніших сполук

2.9 Гідроксиди металів

2.10 Кислоти і середні солі

2.11 Кислі солі

2.12. Основні солі

2.13 Подвійні солі

2.14. Кристалогідрати

2.15 Хімічні формули

Тема 3. Основні закони хімії

3.1 Закон збереження маси і енерґії

3.2 Закон сталості складу

3.3 Закон кратних відношень

3.4 Закон об’ємних відношень

3.5 Закон Авогадро

3.5.1 Молярний об’єм ґазів

3.5.2 Зв’язок між густиною ґазу і його молекулярною масою

3.6 Приведення ґазів до нормальних умов, рівняння Клапейрона-Менделєєва

3.7 Хімічні формули та їхні типи.

3.8 Хімічні рівняння.

3.8.1 Класифікація хімічних реакцій

3.9 Стехіометрія

3.10 Розрахунки за хімічними формулами та рівняннями

Тема 4. Поняття еквівалента речовин

4.1 Історичний екскурс

4.2. Визначення еквівалента

4.3. Еквівалент в окисно-відновних реакціях

4.4. Приклади розв’язання задач

Тема 5. Будова атома

5.1 Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома

5.2 Принцип Паулі

5.3 Принцип найменшої енерґії

5.4 Правила Клечковського

5.4.1 Перше правило (принцип найменшої енерґії)

5.4.2 Друге правило

5.5 Правило Гунда

5.6 Спінова теорія валентності

5.7 s-Елементи (елементи головних підгруп I і II груп, а також Гідроген та Гелій)

5.8 sр-Елементи

5.9 sd-Елементи

5.9 sdf-Елементи

5.10 Будова ядра

5.11 Атомні спектри

5.12 Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастинок. Рівняння Луї де Бройля

5.13 Природна радіоактивність

5.14 Штучна радіоактивність

5.15 Радіоактивні препарати

Тема 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

6.1 Перші спроби систематики хімічних елементів

6.2 Д. І. Менделєєв і відкриття періодичного закону

6.3 Електронна будова атомів і періодична система елементів Д. І. Менделєєва

6.4 Значення Періодичного закону і Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва

6.5 Періодичність властивостей хімічних елементів

6.6 Спорідненість атома до електрона. Електронеґативність атома

6.7 Атомні та йонні радіуси

Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук

7.1 Хімічний зв’язок і валентність

7.2 Енерґія хімічного зв’язку

7.3 Довжина хімічного зв’язку

7.4 Електричний момент диполя і спрямованість зв’язку

7.5 Іонний зв’язок

7.6 Ковалентний зв’язок

7.7 Поняття про квантову хімію

7.8 Метод валентних зв’язків (МВЗ)

7.9 Валентність і МВЗ

7.10 Насичуваність ковалентного зв’язку

7.11 Поляризація хімічного зв’язку

7.12 Спрямованість ковалентного зв’язку

7.13 Кратність хімічного зв’язку

7.14 Про зв’язки з надлишком і дефіцитом валентних електронів

7.15 Поняття про метод молекулярних орбіталей (ММО)

7.16 Порівняння МВЗ і ММО

7.17 Металічний зв’язок

7.18 Хімічний зв’язок в твердих неорганічних речовинах

7.19 Електростатична міжмолекулярна взаємодія

7.20 Поняття про водневий і міжмолекулярний зв’язки

Тема 8. Вчення про розчини

8.1 Визначення розчину

8.2 Типи розчинів

Тема 9. Способи вираження складу розчинів

9.1 Парціальні мольні величини

9.2 Класифікація розчинів

9.3 Недоліки простого фізичного трактування розчинів

9.4 Розчин електролітів. Теорія електролітичної дисоціації

9.5 Іонні реакції

9.6 Іонні рівноваги

9.7 Поняття про активності

9.8 Гідратація (сольватація) в розчинах. Розвиток поглядів Д. І. Мендєлєєва

9.9 Теплоти розчинення, енерґія гідратації (сольватації)

9.10 Вплив іонів на структуру води

9.11 Крайні випадки взаємодії іона і води

9.12 Добуток розчинності, іонний добуток. Константа дисоціації

9.13 Протолітична теорія кислот і основ

9.14 Кислоти і основи Льюїса

Тема 10. Коліґативні властивості розчинів

10.1 Закон Генрі. Закон розподілу

10.2 Закон Рауля

10.3 Склад пари сумішей

10.4 Температура замерзання і кипіння розчинів

10.5 Розчинність речовин в рідинах

10.6 Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа

10.7 Визначення рН, індикатори

10.8 Вибір індикатора

10.9 Буферні дії

10.10 Гідроліз

10.11 Константа гідролізу

10.12. Утворення комплексних сполук за гідролізу

10.13. Типи кислот

10.14 Сила кислот

10.15 Колоїдні системи

10.16 Стабільність колоїдних систем

10.17 Коаґуляція колоїдних систем

10.18 Основні уявлення теорії фаз

Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Термохімія

11.1 Внутрішня енерґія. Ентальпія

11.2 Стандартні ентальпії утворення речовин

11.3 Стандартні ентальпії згоряння речовин

11.4 Стандартна ентальпія розчинення та гідратації (сольватації)

11.5 Стандартні ентальпії фазових перетворень

11.6 Закон Лавуазьє-Лапласа

11.7 Закон Гесса

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Спрямованість хімічних процесів

12.1 Ентропія

12.2 Ентропія та імовірність

12.3 Характеристичні функції. Рівняння Ґіббса – Гельмгольца

12.4 Енерґія Ґіббса

Тема 13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз

13.1 Поняття про механізми реакції

13.2 Чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій в гомогенних та гетерогенних системах

13.3 Теорія зіткнень

13.4 Каталіз

13.5 Швидкість гетерогенних реакцій

Тема 14 Хімічна рівновага

14.1 Умови незворотності хімічних реакцій

14.2 Застосування закону діючих мас до врівноважених систем

14.3 Зрушення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє

14.4 Зрушення хімічної рівноваги

Тема 15. Теорія сильних і слабких електролітів

15.1 Основні положення

15.2 Механізм електролітичної дисоціації

15.3 Ступінь дисоціації. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації

15.4 Властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

15.5 Теорія розчинів сильних електролітів Дебая і Хюккеля

15.6 Константа дисоціації

Тема 16. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів

16.1 Рівновага між розчином і осадом малорозчинних електролітів. Добуток розчинності (ДР)

16.2 Умови утворення та розчинення осадів

16.2.1 Розчинність речовини

16.2.2 Умови утворення осаду

16.2.3 Послідовність осадження

16.2.4 Умови, що впливають на розчинність

Тема 17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води, рН

17.1 Теорія кислот і основ(Арреніуса, Бренстеда-Лоурі, Льюїса).

17.1.1 Кислоти та основи

17.2 Кислоти. Класифікація кислот

17.3 Основи

17.4 Дисоціація води. Йонний добуток води

17.5 Водневий та гідроксильний показник (pH та pOH) розчинів слабких та сильних кислот і основ

Тема 18. Протолітичні процеси та їхня спрямованість

18.1 Протолітичні реакції та теорія Бренстеда–Лоурі

18.2 Гідроліз

18.3 Ступінь та константа гідролізу

18.4 Роль гідролізу в організмі людини

Тема 19 Реакції з перенесенням електронів

19.1 Окиснювачі та відновники

19.1.1 Окиснювачі

19.1.2 Відновники.

19.2 Класифікація окиснювально-відновних реакцій (ОВР)

19.3 Методи складання рівнянь ОВР

19.4 Окисно-відновлювальні реакції, які протікають у кислому середовищі

19.5 Окиснювально-відновні реакції, які протікають в лужному середовищі

19.6 Реакції окиснення-відновлення, які протікають в нейтральному середовищі

19.7 Електродні потенціали – міра окиснювально-відновних властивостей речовин

Тема 20. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки

20.1 Координаційна теорія А. Вернера. Склад комплексних сполук

20.2 Хімічний зв’язок в комплексних сполуках

20.3 Метод валентних зв’язків (МВЗ)

20.4 Теорія кристалічного поля (ТКП)

20.5 Метод молекулярних орбіталей (ММО)

20.6 Способи отримання комплексних сполук

20.7 Класифікація комплексних сполук

20.8 Номенклатура комплексних сполук

20.9 Ізомерія комплексних сполук

20.10 Властивості комплексних сполук

20.11 Застосування в медицині комплексних сполук

рубрика: Медичні науки