.

Піча В. М., Хома Н. М.

Навчальний посібник. 3-тє вид., доп. – 172 с.

ISBN 966-8340-37-Х

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (про­грами) нормативної дисципліни “По­літо­ло­гія”, розробленої Міністерством освіти і науки Ук­раїни, в систематизованому вигляді, під кутом зо­ру новітніх методологічних підходів і вла­сних ана­літичних висновків автори кон­цеп­ту­а­ль­но роз­глядають процес становлення політології як на­уки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прик­ла­д­ної політології.
Для студентів вищих навчальних закладів І, II, III, IV, рівнів акредитації.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. Політологія в системі соціально-гуманітар­но­го знання
2. Політика як соціальне явище
3. Політична думка Стародавнього світу та Се­ред­ньовіччя
4. Розвиток політичної науки у Новий час
5. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики
6. Розвиток зарубіжної політології у XX ст.
7. Розвиток політичної думки в Україні
8. Громадянське суспільство
9. Політична система суспільства
10. Демократія як спосіб функціонування політичної системи
11. Держава в політичній системі сус­пільства
12. Політичні режими
13. Політична влада
14. Політичні партії та партійні системи
15. Особа і політика
16. Політичні еліти
17. Політичне лідерство
18. Політична культура
19. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії
20. Політика і мораль
21. Політична комунікація
22. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті
23. Вибори і виборчі системи
24. Світовий політичний процес. Система міжнародних політичних відносин