.

Іванова Л. О.

 Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006» – 508 с.
ISBN 978-617-602-216-9

У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання значущості та масштабів
поширення маркетингу в галузях і сферах послуг. Особлива увага приділяється маркетинговому
інструментарію у сфері послуг та особливостям маркетингової діяльності в окремих галузях і
сферах послуг. Посібник містить структурно-логічні блоки для вивчення і перевірки кожної
теми, комплексні розрахунково-аналітичні завдання та ситуації для самостійного вирішення,
тести, індивідуальні навчально-дослідні завдання, які спрямовані на поглиблення практичних
навичок щодо використання комплексу маркетингу підприємствами сфери послуг.
Для студентів освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»
та освітньо-професійної програми «Реклама в бізнесі» спеціальності 061 «Журналістика»,
викладачів, науковців та фахівців, які працюють у сфері послуг.

Cтислий зміст

Тема 1. Ринок послуг у сучасній економіці та особливості його функціонування
Тема 2. Економічна сутність, класифікація та основні характеристики послуг
Тема 3. Принципи, функції та концепції маркетингу послуг
Тема 4. Міжнародні моделі маркетингу послуг
Тема 5. Вплив маркетингового середовища на діяльність підприємств сфери послуг
Тема 6. Комплекс маркетингу в сфері послуг і особливості його реалізації
Тема 7. Напрями вдосконалення діяльності підприємств сфери послуг: маркетингове забезпечення
Тема 8. Маркетинг банківських послуг
Тема 9. Маркетинг туристичних послуг
Тема 10. Маркетинг готельних послуг
Тема 11. Маркетинг страхових послуг
Тема 12. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності