.

Піча В. М., Хома Н. М.

Підручник, 3-тє видання переробл. і доповн. – 476 с.

ІSBN 966-8340-39-6

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “По­лі­то­ло­гія”, роз­роб­ле­ної Міністерством освіти і на­у­ки України, в систематизованому вигляді, під ку­том зору новітніх методологічних підходів і влас­них аналі­тичних висновків автори кон­цеп­туально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.
Для студентів вищих закладів освіти.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання
Тема 2. Політика як соціальне явище
Тема 3. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя
Тема 4. Розвиток політичної науки у Новий час
Тема 5. Просвітництво. Раціоналістичні концепції по­літики
Тема 6. Політичні вчення у Західній Європі у XIX ст.
Тема 7. Розвиток зарубіжної політології у ХХ ст.
Тема 8. Розвиток політичної думки  в Україні
Тема 9. Громадянське сус­пільство
Тема 10. Політична система суспільства
Тема 11. Демократія як спосіб функціонування по­літичної системи
Тема 12. Держава в політичній системі суспільства
Тема 13. Політичні режими
Тема 14. Політична влада
Тема 15. Політичні партії та партійні системи
Тема 16. Особа  і  політика
Тема 17. Політичні еліти
Тема 18. Політична культура
Тема 19. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії
Тема 20. Політика й етнона­ціональні  відносини
Тема 21. Політика і мораль
Тема 22. Політика  і  засоби  масової інформації
Тема 23. Соціальна та гуманітарна політика: поняття, суб’єкти, функції, моделі
Тема 24.  Політика та релігія
Тема 25. Вибори і виборчі системи
Тема 26. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті
Тема 27. Міжнародна  та  воєнна  політика
Тема 28. Політичне прогнозування
Тема 29. Політична  глобалістика
Тема 30. Політичний маркетинг
Тема 31. Політична іміджелогія: основи теорії та практики