.

А.С. ГFinansy (Gluschenko)ЛУЩЕНКО

Фінанси: Навч. посіб. –  Львів «Магнолія 2006». – 440с.

ISBN 978-617-574-108-5

У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». У 21 розділі чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів.
Навчальний матеріал доповнено графічним відображенням у вигляді рисунків, схем та таблиць. З кожної теми курсу, для поглибленого засвоення матеріалу, розроблено навчальний треніг, що містить питання для самоконтролю, питання до семінарських занять, тестові завдання, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, базові терміни і поняття.

Стислий зміст

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
РОЗДІЛ 6. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНІ (ПУБЛІЧНІ) ФІНАНСИ
РОЗДІЛ 8. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
РОЗДІЛ 9. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
РОЗДІЛ 10. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
РОЗДІЛ 11. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ
РОЗДІЛ 12. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
РОЗДІЛ 13. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
РОЗДІЛ 14. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
РОЗДІЛ 15. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК
РОЗДІЛ 16. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
РОЗДІЛ 17.ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
РОЗДІЛ 18. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
РОЗДІЛ 19. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
РОЗДІЛ 20. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
РОЗДІЛ 21. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ