.

Fin.pidpr. praktykum

С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич

Фінанси підприємств: практикум для студентів вищих навчальних закладів освіти України/ За загальноюредакцією С.М. Онисько. – Львів: Видавництво «Магнолія 2006». – 312 c.

ISBN 978-617-574-110-8

Завдання для практичних занять складено відповідно до структури курсу за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Облік і аудит». Завдання можна використовувати і для підготовки фахівців за іншими напрямами підготовки.

Стислий зміст

Тема 1. Загальна характеристика фінансів підприємств
Тема 2. Грошові кошти підприємств, порядок їх зберігання та використання
Тема 3. Грошові надходження та витрати підприємства
Тема 4. Визначення фінансових результатів господарської діяльності
Тема 5. Організація оподаткування підприємств
Тема 6. Формування оборотних активів та джерел їх фінансування
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства
Тема 8. Організація кредитування підприємств
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства
Тема 10. Фінансове планування на підприємстві
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств