.

Петроteoriya organiz.вич Й. М., Галаз Л. В., Процак К. В

Теорія організації: підручник  – Львів. – 336 с.

ISBN 978-617-574-072-9

Підручник підготовлений у відповідності з державним освітнім стандартом галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».
Це видання являє собою цілісний теоретичний, методологічний і практичний матеріал. У підручнику висвітлюється широке коло питань сучасної теорії організації: поняття, предмет, методи, сутність та основні категорії теорії організації, що забезпечують об’єктивні умови організованості і керованості систем. Розглянуто закони і принципи діяльності організації, характер їх прояву в природі і суспільстві, методи і заходи з організаційного проектування, а також перспективні напрями розвитку організацій на засадах інтеграційних процесів. Показано, що організація є складною динамічною системою, проаналізовано загальні системні властивості організації, її внутрішнє і зовнішнє середовище, ефективність функціонування, організаційну культуру.

Стислий зміст

Розділ 1. Методологічні засади теорії організації
Розділ 2. Основні організаційні теорії та моделі
Розділ 3. Організація як система
Розділ 4. Процес розвитку організації
Розділ 5. Організація як соціум
Розділ 6. Самоорганізація
Розділ 7. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації
Розділ 8. Організаційне проектування
Розділ 9. Результативність та ефективність функціонування організації
Розділ 10. Організаційно-структурний розвиток організації
Розділ 11. Організаційна культура