.

Л. Б. Гнатиorgan. oblikuшин, О. С. Прокопишин

Організація обліку: Навч. посіб.  – Львів: «Магнолія 2006». – 432 c.

ISBN 978-617-574-104-7

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Організація обліку». У ньому розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи. Розглянуто особливості організації обліку за окремими ділянками згідно з чинною нормативно-правовою базою.

Стислий зміст

Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством
Розділ 2. Бухгалтерський облік як професійна діяльність
Розділ 3. Організація облікового процесу
Розділ 4. Організація роботи облікового апарату
Розділ 5. Організація обліку необоротних активів
Розділ 6. Організація обліку запасів
Розділ 7. Організація обліку грошових коштів
Розділ 8. Організація обліку дебіторської заборгованості
Розділ 9. Організація обліку зобов’язань
Розділ 10. Організація обліку праці та її оплати
Розділ 11. Організація обліку власного капіталу
Розділ 12. Організація обліку витрат діяльності
Розділ 13. Організація обліку доходів і результатів діяльності
Розділ 14. Організація складання та подання звітності підприємства
Розділ 15. Раціоналізація праці в бухгалтерії та планування перспективногорозвитку бухгалтерського обліку