.

 О. М. БанGroshi ta kredytдурка, В. В. Глущенко, А. С. Глущенко
Гроші і кредит: Підручник, 2-ге вид., доп. і перероб., «Магнолія 2006» – 368 с.

ISBN 978-617-574-094-1

У підручнику викладений теоретичний курс, що є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців з фінансів і кредиту та банківської справи. Цей фундаментальний курс висвітлює теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких категорій як гроші, кредит, грошовий та валютний ринок. На цій основі розкривається діяльність фінансових посередників: банків, парабанківських установ, лізингових, трастових та інших компаній. Завдання даного підручника – допомогти студентам оволодіти складною теорією грошового обігу, а також придбати практичні навички, що необхідні в роботі фахівців у фінансово-кредитній системі України.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових установ та
практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Стислий зміст

Розділ 1. Гроші, їх обіг та грошова політика держави
Тема 1. Сутність грошей та розвиток їх функцій у сучасних умовах
Тема 2. Розвиток грошей та трансформація їх змісту в сучасних умовах
Тема 3. Грошові системи та їх еволюція
Тема 4. Грошовий обіг та грошові потоки
Тема 5. Грошові розрахунки у господарській практиці
Тема 6. Грошовий ринок
Тема 7. Валютний ринок
Тема 8. Грошово-кредитна політика держави
Тема 9. Правові засади регулювання грошового обігу і розрахунків
Розділ 2. Кредит та фінансове посередництво в ринковій економіці
Тема 10. Необхідність кредиту, його сутність та функції
Тема 11. Кредитний механізм: межі, принципи та форми функціонування
Тема 12. Кредитна система України
Тема 13. Комерційні банки як фінансові посередники та їх діяльність
Тема 14. Фінансова глобалізація та фінансово-кредитні установи
Тема 15. Правові основи діяльності установ фінансового посередництва