.

 Н.І. КлBudjetna systemaимаш, К.В. Багацька, Н.І. Дем’яненко 

Бюджетна система: Навч. посіб. / За ред. Т.А. Говорушко – Львів “Магнолія 2006” – 296 с.

ISBN 978-617-574-099-6

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Бю-джетна система» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, бюджету як основного фінансового плану держави і його фінансування, міжбюджетних відносин, системи доходів і видатків бюджету, дер-жавних запозичень і державного боргу в системі управління єдиним казначейським рахунком.
Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про бюджетну систему країни.

Стислий зміст

Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України
Тема 5. Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання
Тема 6. Система доходів бюджету
Тема 7. Система видатків бюджету
Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення ісоціальну сферу
Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління
Тема 11. Видатки держави на обслуговування державного боргу
Тема 12. Державні запозичення і державний борг в системі управління єдиним казначейським рахунком