.

Бакалець О. А.

Навч. посіб. – Львів – 573 с.

ISBN 978-966-2025-99-6

Посібник укладений за навчальною програмою МОН України з курсу “Історія України” для неісторичних факультетів вищих навчальних закладів України. У ньому подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор, використовуючи багаторічний досвід викладання даного курсу в обласному гуманітарному ліцеї, в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, дає власне бачення та оцінки державницьким і бездержавним періодам вітчизняної історії, визначним історичним постаттям України, пропонує об’ємний фактичний матеріал, опорні логічні таблиці, хронологію найважливіших історичних подій, історичні документи, значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг, найважливіші історичні терміни, ілюстрації. Перевірці засвоєння знань сприяють тести та контрольні запитання в кінці кожної теми та після історичних документів.
Зміст посібника розрахований на учнів гуманітарних ліцеїв, студентів денної та заочної форм навчання середніх спеціальних та вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, вчителів загальноосвітніх шкіл та викладачів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

 

Стислий зміст
Тема 1. Вступ до курсу “Історія України”
Тема 2. Стародавній період історії України. Витоки  українського народу. Найдавніше населення на території України за первісної доби
Тема 3. Епоха раннього Середньовіччя. Виникнення, розвиток та занепад Київської Русі. Галицько-Волинська держава
Тема 4. Україна в добу Пізнього Середньовіччя. Українські землі в складі іноземних держав. Виникнення українського козацтва. Утвердження польських порядків в Україні
Тема 5. Українська Національно-визвольна революція
Тема 6. Україна періоду Гетьманщини Дворянсько-державницька течія в українському національному русі. Втрата автономії України
Тема 7. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій. Початок епохи українського відродження
Тема 8. Україна в другій половині ХІХ ст. Економічний, політичний і культурний розвиток України в другій половині ХІХ ст.
Тема 9. Україна на початку ХХ ст. Політичний етап українського суспільно-політичного та національного руху
Тема 10. Відродження державності України в роки української національно-демократичної
революції 1917 – 1920 рр.
Тема 11. Розвиток України в міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.). Становище українців в УСРР та
в західноукраїнських землях
Тема 12. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 рр.)
Тема 13. Україна в складі СРСР в період повоєнної відбудови, “відлиги”, “застою” (1945 – 1985 рр.).
Криза комуністичної системи та розпад СРСР
Тема 14. Початок розбудови сучасної Української держави. Політичний, економічний,
соціальний і культурний розвиток сучасної України (1985 – 2010 рр.)