.

ПравознавствоС.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова, Г.С. Пілігрім, М.М. Гриник

Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загальнонаук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ]. – 325 с.

ISBN 978-617-574-091-0

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Зміст практикуму «Правознавство» відповідає вимогам підготовки майбутніх фахівців в сфері економіки і торгівлі. Матеріал посібника базується на новітньому законодавстві і практиці його застосування в сучасних умовах. Практикум націлений на формування системи знань з теорії держави і права, провідних галузей національного права України, правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.
Книга призначена для студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для учнів і вчителів середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням правознавства.

Стислий зміст:
РОЗДІЛ 1 Основи теорії держави і права
РОЗДІЛ 2 Основи конституційного законодавства
РОЗДІЛ 3 Основи цивільного законодавства
РОЗДІЛ 4 Основи сімейного законодавства
РОЗДІЛ 5 Основи трудового законодавства0
РОЗДІЛ 6 Основи адміністративного законодавства
РОЗДІЛ 7 Основи фінансового законодавства
РОЗДІЛ 8 Основи кримінального законодавства
РОЗДІЛ 9 Основи господарського законодавства
РОЗДІЛ 10 Основи екологічного та земельного законодавства
РОЗДІЛ 11 Основи законодавства про соціальне забезпечення