.

Маркетинг і логістика v.1С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева, та інші

Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ). / С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева та інш.: за заг. ред. С.В. Смерічевської – Львів: «Магнолія 2006». – 548с.

ISBN 978-617-574-085-9

Матеріал у навчальному посібнику структурований та систематизований згідно з сучасними концепціями маркетингу та логістики відповідно до алгоритму прийняття стратегічних управлінських рішень.
Процеси інтеграції маркетингу та логістики набувають особливої актуальності в умовах розвинених ринкових відносин та сприяють забезпеченню ефективної взаємодії двох управлінських концепцій, які доповнюють одна одну. Взаємодія маркетингу – як концепції управління, орієнтованої на ринок, і логістики – як концепції управління, орієнтованої на потік, створює можливості підвищення матеріальної, економічної та інформаційної корисності й цінності продукту (послуги) для споживача або клієнта. Особлива увага авторами посібника приділяється концепції маркетингу відносин, методології формування споживчої та логістичної цінності товару (послуги). Розглянуті деякі секрети використання на практиці методологічного інструментарію маркетингового аналізу та логістичного аудиту стратегічних позицій підприємства. Викладені основні положення й особливості методології формування ефективних маркетингових та логістичних стратегій. Даються рекомендації з методології оцінки та мінімізації ризиків в процесі управління ланцюгами поставок.
Подання навчального матеріалу у вигляді таблиць, схем та рисунків допоможе студентам і фахівцям зосередити увагу на найважливіших аспектах формування маркетингового та логістичного стратегічного мислення, розібратися в багатьох складних проблемах, що виникають на практиці в умовах ринкової економіки та усвідомити глибинні процеси, які визначають успіх розвитку конкретного бізнесу.
Адресовано студентам, аспірантам, викладачам ВНЗ управлінських, економічних та інженерних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам підприємств і спеціалістам-практикам і взагалі усім тим, хто цікавиться теорією і практикою сучасного менеджменту, маркетингу та логістики.

Стислий зміст:

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
Змістовний модуль 1. Маркетинг: сутність і основні характеристики
Змістовний модуль 2. Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Змістовний модуль 3. Концептуальні основи стратегічного маркетингу
Змістовний модуль 4. Інструментарій стратегічного маркетингового аналізу
Змістовний модуль 5. Альтернативи маркетингових стратегій та методика вибору оптимальної стратегії
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ
Змістовний модуль 6. Логістика: сутність і основні характеристики
Змістовний модуль 7. Функціональні області логістики
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЛОГІСТИКИ
Змістовний модуль 8. Логістичний менеджмент: методологічні особливості та стратегічні рішення
Змістовний модуль 9. Особливості логістичних систем (ЛС) як об`єкта логістичного управління
Змістовний модуль 10. Управління ланцюгами поставок