.

Звітність підприємствСтрельніков О.І., Петрушевський Ю.Л.

Звітність підприємства: навчальний посібник. –Львів: «Магнолія 2006» – 306 c.

Структура навчального посібника «Звітність підприємства» акцентує увагу на ключових елементах складання та подання фінансової і податкової звітності підприємств і організацій. У посібнику висвітлені теоретичні та практичні засади складання звітності, наведена методика відображення в звітних формах інформації про зміни у фінансовому стані, результатах діяльності та руху грошових коштів з урахуванням за стосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Запропонований посібник розкриває порядок заповнення та подання податкових декларацій з податку на прибу ток та податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України. Враховано останні зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Навчальний посібник підготовлено згідно з навчальною програмою курсу «Звітність підприємства» для магістрів з обліку і аудиту, розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків – бухгалтерів, аудиторів, фінансових аналітиків та менеджерів.

Стислий зміст:

Заліковий модуль 1. ЗВІТНІСТЬ ЯК БАЗА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Змістовий модуль 1. Основи побудови та загальні вимоги до звітності
Змістовий модуль 2. Баланс (форма № 1)
Змістовий модуль 3. Звіт про фінансові результати (форма № 2)
Заліковий модуль 2. ЗВІТНІСТЬ ПРО ЗМІНИ У ФІНАНСОВОМУ СТАНІ ПІДПРИЄМСТВА
Змістовий модуль 4. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Змістовий модуль 5. Звіт про власний капітал (форма № 4)
Змістовий модуль 6. Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)
Заліковий модуль 3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ ТА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦВА
Змістовий модуль 7. Фінансова звітність за сегментами
Змістовий модуль 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Заліковий модуль 4. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Змістовий модуль 9. Порядок складання та подання. Податкової декларації з податку на прибуток