.

Балабанова Л. В., Германчук А. М.
Підручник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 368 с.
ISBN 978-617-574-072-9
Підручник присвячено актуальним теоретичним і методико-прикладним питан-
ням здійснення логістичної діяльності на підприємствах.
У підручнику розкрито концептуальні основи логістики та логістичного менедж-
менту, визначено категоріальний апарат логістики; розглянуто особливості логістич-
ного підходу до управління матеріальними потоками в сфері постачання, виробни-
цтва і розподілу; висвітлено специфіку управління запасами в логістиці, визначено
місце складу і транспорту в логістиці, а також висвітлено економічне забезпечення
логістики та її значення у підвищенні фінансової стійкості і конкурентоспроможності
підприємства. Підручник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ,
наукових працівників, керівників та фахівців підприємств, які цікавляться питаннями
логістики.
Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Стислий зміст
Частина 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ
РОЗДІЛ 1. Логістика у ринковій економіці
РОЗДІЛ 2. Концепція й методологічний апарат інтегрованої логістики
РОЗДІЛ 3. Об’єкти логістичного управління
РОЗДІЛ 4. Логістична діяльність і логістичні функції
РОЗДІЛ 5. Логістичний менеджмент у системі загального менеджменту
Частина 2. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 6. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері постачання
РОЗДІЛ 7. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері виробництава
РОЗДІЛ 8. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері обігу
Частина 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИДИ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗДІЛ 9. Логістика запасів
РОЗДІЛ 10. Логістичний сервіс
РОЗДІЛ 11. Склад і транспорт у логістиці
РОЗДІЛ 12. Економічне забезпечення логістики