.

Квасницька Р. С.
Навч. посібник. – 631 с.
ISBN 978-617-574-076-7
Навчальний посібник підготовлено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти та програми навчальної нормативної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
У навчальному посібнику викладено теоретичний та практичний матеріал для самостійного формування базових знань з основ фінансової діяльності суб’єктів підприємництва; порядку формування власного капіталу підприємницьких струк­тур; класифікації внутрішніх джерел фінансування підприємництва; змісту, призначення та основних завдань дивідендної політики; порядку фінансування суб’єктів підприємництва за рахунок позичкового капіталу; фінансових аспектів реорганізації підприємств; порядку фінансування інвестиційної діяльності; завдань та принципів оцінки вартості капіталу; фінансової діяльності суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансового контролінгу та бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва.
Навчальний посібник призначено для студентів всіх економічних напрямів підготовки, а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва
Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу
Тема 3. Формування власного капіталу
Тема 4. Внутрішні джерела фінансування діяльності суб’єктів підприємництва
Тема 5. Дивідендна політика суб’єктів підприємництва
Тема 6. Фінансування суб’єктів підприємництва за рахунок запозичених ресурсів
Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств
Тема 8. Фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва
Тема 9. Оцінювання вартості підприємства
Тема 10. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньо-економічних відносин
Тема 11. Фінансовий контролінг
Тема 12. Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва