.

Васильчук І.П., Якимчук Т.П., Крупська Н.Є.
Навчально-методичний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 336 с.
ISBN 978-617-574-080-4
Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану та робочої програми курсу «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». У виданні в логічній послідовності розкриваються основі теоретичні та практичні положення курсу, зокрема особливості фінансування суб’єктів підприємництва в залежності від різних форм організації бізнесу; особливості формування власного та позикового капіталу акціонерних товариств; дивідендної політики акціонерних товариств, оцінювання вартості підприємства з урахуванням концепції вартісно-орієнтованого менеджменту; здійснення фінансової діяльності на етапі реорганізації підприємства та впровадження основ фінансового контролінгу в практику діяльності підприємств. Навчальний посібник містить викладення основних теоретичних положень теми з максимальним використанням схем і таблиць, приклади з реального життя, які ілюструють теоретичні положення, типові завдання для закріплення студентами практичних навичок, контрольні питання, тестові завдання для самоконтролю, нормативні матеріали та список рекомендованої літератури. Все це сприятиме самостійному опануванню матеріалу та якісній підготовці фахівців з фінансів і кредиту.
Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів, а також на пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс. Може бути використане в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації фінансових працівників.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва
Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу
Тема 3. Емісія цінних паперів підприємства
Тема 4. Формування власного капіталу підприємства
Тема 5. Внутрішні джерела фінансування підприємства
Тема 6. Дивідендна політика підприємства
Тема 7. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів
Тема 8. Фінансові аспекти реорганізації підприємства
Тема 9. Фінансове інвестування підприємства
Тема 10. Оцінювання вартості підприємства
Тема 11. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин
Тема 12. Фінансовий контролінг на підприємстві