.

Ковалюк Т. В.

Підручник. — Львів: «Магнолія 2006». — 400 с.

ISBN 978-617-574-069-9

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані програмні реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Усі коди супроводжуються детальними коментарями, описом алго- ритмів та застосованої техніки програмування. Окремий розділ книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія» і вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Основи програмування та алгоритмічні мови», а також для викладачів зазначених дисциплін.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Частина 1. Основ и процедурного програмування
Розділ 1. Основні поняття та означення
Розділ 2. Елементи мови C/C++
Розділ 3. Керування порядком обчислень
Розділ 4. Процедурно-орієнтоване програмування
Розділ 5. Покажчики та посилання
Розділ 6. Методології розробки програм
Частина 2. Структ ури даних та алгоритми
Розділ 7. Масиви
Розділ 8. Рядки
Розділ 9. Структури та об’єднання
Розділ 10. Файлові структури даних
Розділ 11. Динамічні структури даних
Розділ 12. Алгоритми на графах
Задачі підвищеної складності
Література
Алфавітний покажчик