.

Глущенко В. В., Глущенко А. С., Глущенко О. В.

Навчальний посібник. – 344 с.

ISBN 978-617-574-051-4

У навчальному посібнику у графічному виді викладені теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво». Розкрито історичні етапи становлення фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії, та їх роль у процесі відтворення. Розглянуто особливості фінансової, бюджетної та податкової систем, а також роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики. Велику увагу приділено висвітленню змісту та призначенню фінансів суб’єктів господарювання, домогосподарств, міжнародним фінансам, характеристиці фінансового і страхового ринків, механізму державного кредиту та соціальним позабюджетним фондам. Графічне викладення матеріалу допоможе студентам досконало вивчити курс «Фінанси» як базовий у підготовці фахівця зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ТЕМА 1. Предмет фінансової науки і методи пізнання сутності фінансів
ТЕМА 2. Генезис і еволюція фінансів
ТЕМА 3. Становлення та розвиток фінансової науки
ТЕМА 4. Фінансова політика і фінансове право
ТЕМА 5. Податки. Податкова система
ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система
ТЕМА 7. Бюджетний дефіцит
ТЕМА 8. Державний кредит
ТЕМА 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
ТЕМА 10. Соціальні позабюджетні фонди
ТЕМА 11. Фінанси суб’єктів господарювання
ТЕМА 12. Фінанси домогосподарств
ТЕМА 13. Страхування та страховий ринок
ТЕМА 14. Фінансовий ринок
ТЕМА 15 Фінансовий менеджмент
ТЕМА 16. Міжнародні фінанси
ТЕМА 17. Фінансова безпека держави
ТЕМА 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
ТЕМА 19. Фінанси Європейського Союзу