.

Топольник В. Г.

Навчальний посібник — 328 c.

ISBN 978-617-574-054-5

Навчальний посібник – перший систематизований виклад сучасного менеджменту якості сфери готельно-ресторанних послуг. Мета його – дати основні, принципові положення, що стосуються змісту програмних питань навчальної дисципліни. В ньому викладені сучасні тенденції управління якістю на засадах стандартів ДСТУ ISO серії 9000. Особлива увага приділяється науково-теоретичній базі оцінювання якості об’єктів готельно-ресторанного господарства методами кваліметрії, простим і новим статистичним методам контролю й управління якістю послуг. Дев’ять розділів посібника у відповідності з навчальною програмою розподілено на три змістових модуля. Перший модуль присвячений ролі менеджменту якості в сучасних умовах і створенню систем якості в готельно-ресторанному господарстві. Зміст другого модулю розкриває науково-теоретичну і методичну базу оцінювання готельних і ресторанних послуг, у тому числі кваліметричні та статистичні методи. У третьому змістовому модулі висвітлюються питання практичної кваліметрії об’єктів готельного та ресторанного господарства і деякі процеси системи управління якістю під час її функціонування. Кожний розділ посібника має контрольні питання, спрямовані на закріплення матеріалу й перевірку знань. Для поточного модульного контролю знань наведені тестові завдання. Посібник має глосарій. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців з напряму “Готельно-ресторанна справа”, може бути корисним студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям та інженерно-практичним робітникам сфери послуг.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТЕМА 1. ЯКІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
ТЕМА 2. РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УКРАЇНІ
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ТЕМА 4. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА І МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПРОЦЕСІВ ТА ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕМА 5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ТЕМА 6. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ПРАКТИЧНА КВАЛІМЕТРІЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕМА 7. ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ТЕМА 8. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕМА 9. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА