.

Черкасова С. В.

Навчальний посібник. – 496 с.

ISBN 966-2025-13-2

Навчальний посібник з дисципліни “Ринок фінансових послуг” призна чений для забезпечення ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. Посібник включає теоретичний виклад тем курсу, завдання для самос тійної роботи, тестові завдання, питання підсумкового контролю знань, словник основних термінів, список літератури. До тем практичного спрямування додаються навчальні завдання. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки “Фінанси і кредит”, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансових послуг.

Гриф надано Міністерством освіти і науки  України

Стислий зміст
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг
Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва
Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг
Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг
Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку
Тема 7. Фінансові послуги на фондовому ринку
Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик
Тема 9. Фінансові послуги на валютному ринку
Тема 10. Фінансові послуги на ринку банківських металів
Тема 11. Фінансові послуги з перейняття ризику
Тема 12. Інфраструктура ринку фінансових послуг
Тема 13. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг