.

Іванова Л. О., Музика О. М.

Навчальний посібник — 227 с.

ISBN 978-617-574-055-2

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Особлива увага відводиться методиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформаційному забезпеченню. Визначається вплив чинників кон’юнктури та функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійного вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для самостійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо використання покаказників та індикаторів кон’юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг. Навчальний посібник призначено для студентів напряму ідготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», викладачів, науковців та фахівців, ресторанних послуг.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Розділ 1. Предмет, мета, програма навчальної дисципліни “Моніторинг вітового ринку готельних і ресторанних послуг”
Розділ 2. Структурно-логічні блоки для проведення лекцій, практичних, семінарських занять та виконання самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади моніторингу світового ринку готельних і рестораних послуг. Чинники, що впливають на стан попиту і пропо-
зиції на світовому ринку готельних і ресторанних послуг
Змістовий модуль 2. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг: організація і техніка здійснення, інформаційне забезпечення
Змістовий модуль 3. Прогнозування основних показників кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг
Розділ 3. Комплексні розрахунково-аналітичні завдання та ситуації для самостійного вирішення
Розділ 4. Тестові завдання
Розділ 5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) для самостійного виконання
Розділ 6. Перелік питань для підсумкового контролю знань з дисципліни “Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг»