.

Малахова Н. Б.

Навчальний посібник – 236 с.

ISBN 978-617-574-058-3

Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни, в якій поглиблюються мікроекономічні знання про сутність виробництва та витрат. Висвітлюються питання історії, теорії та практики маржинальної ме- тодології дослідження виробництва та витрат, їх взаємозв’язку у системній моделі виробничої функції на мікрорівні. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економічної теорії.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Модуль 1. Історія маржиналізму: еволюція мікроекономічних теорій виробництва та витрат у ХIХ-ХХ ст.
Тема 1. Загальна математична теорія політичної економії У. С. Джевонса
Тема 2. Американський варіант маржиналізму Дж. Б. Кларка
Тема 3. Л. Вальрас і лозаннська школа маржиналізму
Тема 4. Категорії витрат, вартості та ціни в роботах А. Маршалла
Тема 5. Теорія В. Леонтьєва «затрати – випуск»
Тема 6. Дискусії про достовірність маржиналізму
Модуль 2. Теорія та практика сучасного маржиналізму
Тема 7. Теоретичне обґрунтування системи виробництва
Тема 8. Динамічність і стохастичність процесів виробництва
Тема 9. Формування маржинальних і середніх витрат
Тема 10. Зв’язок маржинальних і середніх витрат
Тема 11. Сутність і теоретичні підстави виробничої функції (PF) підприємства
Тема 12. Значення маржиналізму в ринковій економіці
Тема 13. Закономірності недосконалої конкуренції
Тема 14. Рівновага та ціноутворення на ринках факторів виробництва