.

Під редакцією Чернеги О. Б.

Навчальний посібник – 544 с.

ISBN 978-617-574-046-0

У навчальному посібнику роз крито форми та принципи міжнародної економічної діяльності, розглянуто систему законодавчих та виконавчих органів влади України з регулювання міжнародної економічної діяльності держави; визначено особливості участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами; охарактеризовано принципи регулювання іноземного інвестування в Україні та участь України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій; розглянуто складові національної валютно-фінансової політики та особливості валютного регулювання і контролю в Україні; охарактеризовано сутність міжнародних кредитних відносин та участь України в процесах міжнародного кредитування; проаналізовано механізм формування та управління державним зовнішнім боргом України; наведено особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні, міжнародному науково-технічному співробітництві, у міжнародніх міграційних процесах. Кожен розділ навчального посібника супроводжується резюме, контрольними питаннями, задачами або ситуаційними вправами та переліком рекомендованої літератури. У навчальному посібнику представлено глосарій та тестові завдання для самостійного контролю рівня отриманих знань з кожної теми. Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ЕКО НОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, СУБ’ЄКТИ, ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗДІЛ 2. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС КРАЇНИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 4. УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
РОЗДІЛ 5. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ
РОЗДІЛ 6. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ ПРЯМИХ ТА ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 8. УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОД- НОМУ ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРУВАННІ
РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
РОЗДІЛ 10. УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ПРОЦЕСАХ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ