.

Р. М. Воронко, К. І. Ред- ченко, І. Г. Благун

Навчальний посібник – 522 с.

ISBN 978-617-574-031-6

У навчальному посібнику розкрито концептуальні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах, розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забез печують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Висвітлено сутність аудиту і аудиторської діяльності у зарубіжних країнах, питання стандартизації принципів аудиту на міжнародному рівні, зміст аудиторського процесу та особливості обліку й аудиту окремих видів активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій. Розглянуто і систематизовано методологічні засади побудови обліку та особливості організації й проведення аудиту в різних країнах світу. У навчальний посібник включено програму дисципліни, теоретичну частину, питання для самостійного вивчення дисципліни, тестові завдання, питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник основних категорій і понять, перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни. Навчальний посібник призначений для студентів економічних вищих навчальних закладів,які вивчають дисципліни “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Аудит у зарубіжних країнах” та ін., аспірантів, викладачів, практикуючих бухгалтерів, фінансистів, аудиторів, мене- джерів, керівників підприємств та інших фахівців у сфері обліку та аудиту.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОПРИЙ НЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА АУДИТ
РОЗДІЛ 4. ОБЛІК І АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ
РОЗДІЛ 5. ОБЛІК І АУДИТ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
РОЗДІЛ 6. ОБЛІК І АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ
РОЗДІЛ 7. ОБЛІК І АУДИТ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ
РОЗДІЛ 8. ОБЛІК І АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
РОЗДІЛ 9. ОБЛІК І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ
РОЗДІЛ 10. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ