.

В. В. Липчук, Л. В. Погребняк

Льв ів: « М агн ол ія 2 00 6». – 352 с.

ISBN 978-617-574-037-8

Пропонована книжка про маркетингові дослідження всім тим, хто має намір використовувати результати маркетингових досліджень, або самостійно їх здійснювати. Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок у сфері сучасних маркетингових досліджень, які проводяться в Україні, та світового досвіду маркетингових досліджень. Вивчення курсу має своїм головним завданням сформувати тип мислення, який допоможе менеджеру усвідомлювати маркетингові проблеми того чи іншого підприємства, можливі шляхи вирішення цих проблем; вміння оцінити наукову цінність результатів маркетингових досліджень та рекомендацій на їх основі. Посібник складається з трьох розділів, в яких у логічній послідовності розглядаються питання сутності, особливостей, процесу та організації маркетингових досліджень, методології їх проведення та практичні аспекти їх здійснення. Видання скероване на тих, хто хоче ефективно працювати в умовах динамічного ринку.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
Розділ 1. Система маркетингових досліджень
1.1. Суть, значення, напрями та проблеми маркетингових досліджень в структурі маркетингу
1.2. Види маркетингових досліджень та організація їх проведення
1.3. Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу
1.4. Тенденції розвитку та ефективність маркетингових досліджень
Розділ 2. Процес маркетингового дослідження
2.1. Основні етапи процесу маркетингового дослідження
2.2. Проектування дослідження
2.3. Методи збору даних
2.4. Специфіка вибірки у маркетингових дослідженнях
2.5. Методи опитування
2.6. Анкети у маркетингових дослідженнях
2.7. Класифікація методів маркетингового дослідження
2.8. Інші методи маркетингового дослідження
2.9. Вимірювання в маркетингових дослідженнях
2.10. Аналіз маркетингової інформації
2.11. Презентація результатів дослідження
Розділ 3. Прикладні питання маркетингових досліджень
3.1. Дослідження зовнішнього середовища
3.2. Дослідження ринку
3.3. Дослідження споживачів
3.4. Дослідження товару
3.5. Дослідження ціни
3.6. Дослідження дистрибуції
3.7. Маркетингові дослідження рекламної діяльності
3.8. Дослідження конкурентів