.

П.П. Мазурок

Підручник.  –  432 с.

ISBN 978-617-574-033-0

За змістом підручник відповідає програмі курсу „Історія економіки та економічної думки”, який включено до навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У розробці викладено авторське бачення еволюційних процесів розвитку економіки та економічної думки, яке супроводжується ілюстративно-пізнавальним матеріалом. За структурою наукова розробка містить лекційний
блок, запитання та завдання для обговорення, тестові завдання із матрицею відповідей до них, рекомендовану літературу, термінологічний словник та предметний покажчик. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної економічної освіти, а також може бути корисним фахівцям, які займаються дослідженням проблем історичного розвитку економіки та економічної думки.

Гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів”
Стислий зміст
Розділ 1. Предмет і значення курсу “Історія економіки та економічної думки”
Розділ 2. Господарські форми економіки і формування економічної думки стародавнього світу
Розділ 3. Розвиток феодального господарства та еконо-мічної думки в епоху середньовіччя
Розділ 4. Економічний розвиток та економічна думка України в добу середньовіччя (V–XVІ ст.)
Розділ 5. Мануфактурний період світової економіки та перехід до індустріального суспільства (ХVI – кінець XVIII ст.). Виникнення економічної науки
Розділ 6. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII – друга половина ХІХ ст.). період вільної конкуренції і підприємництва
Розділ 7. Економічний розвиток України в період пізньо-го феодалізму та зародження капіталістичних відносин (XVI – перша половина ХІХ ст.)
Розділ 8. Становлення і розвиток монополістичного капіталізму провідних країн світу у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Розділ 9. Економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Розділ 10. Особливості розвитку світового господарства та економічної думки у міжвоєнний період
Розділ 11. Економіка України у період між двома світовими війнами
Розділ 12. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни
Розділ 13. Основні тенденції економічного розвитку України у повоєнний період і до кінця 80-х рр. ХХ ст.
Розділ 14. Економічний розвиток провідних країн світу в другій половині ХХ ст.
Розділ 15. Економіка України в період інституціональних перетворень (90-і роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)