.

Ходзінський К. Г., Мазурок П. П.

Навчальний посібник для студентів економічних навчальних закладів та економічної самоосвіти. – 148 с.

ISBN 966-8340-54-Х

В підручнику стисло подається матеріал по всіх розділах програми базового курсу. Посібником можуть скористуватись не лише студенти ВНЗ, які з певних причин не мають можливості вивчати великі за  обсягом підручники або інші посібники, але й ті, хто навчається без відриву від виробництва, а також практикуючі бізнесмени, які не мають економічної освіти та всі ті, хто цікавиться історією вітчизняної та світової економіки.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. Предмет та значення курсу економічної історії
РОЗДІЛ 2. Господарські форми економіки первісної доби і стародавніх цивілізацій
РОЗДІЛ 3. Розвиток феодальних відносин у Європі. Наслідки великих географічних відкриттів
РОЗДІЛ 4. Формування феодальних відносин у Київській Русі в IХ–ХIII ст. Господарство на українських землях в ХIII – ХVІ ст.
РОЗДІЛ 5. Генезис капіталізму. Мануфактурний період його розвитку
РОЗДІЛ 6. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII – друга третина XIX ст.)
РОЗДІЛ 7. Економічний розвиток України в період пізнього феодалізму та зародження капіталістичних відносин
РОЗДІЛ 8. Становлення та розвиток монополістичного капіталізму в провідних країнах світу (межа XIX–XX ст.). Світове господарство у міжвоєнний період (1919–1939)
РОЗДІЛ 9. Економічний розвиток України після скасування кріпацтва до Першої світової війни
РОЗДІЛ 10. Економіка України в період між двома світовими війнами. Голодомор 1932–1933 р.р.
РОЗДІЛ 11. Економічний розвиток провідних країн світу після Другої світової війни
РОЗДІЛ 12. Економічний розвиток провідних країн світу в другій половині ХХ ст.
РОЗДІЛ 13. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються. Нові індустріальні країни (НІК). Розпад колоніальної системи
РОЗДІЛ 14. Основні тенденції економічного розвитку України у повоєнний період і до кінця 80-х рр. ХХ ст.
РОЗДІЛ 15. Особливості економічного розвитку України після проголошення незалежності