.

Лозовицький С. П.

Навчальний посібник.  – 466 с.

ISBN 978-617-574-034-7

У першій частині навчального посібника розкрито теоретичні та практичні засади аудиту. Розглянута концептуальна основа, зміст Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, їх призначення, структура, особливості їх використання на різних етапах аудиторської перевірки. У другій частині розкрито питання організації та методики аудиту фінансової звітності підприємства на основі вимог та рекомендацій Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Навчальний посібник включає теоретичну частину, запитання для самоконтролю, тестові завдання, навчальні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник основних термінів аудиту, перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни. Посібник призначено для студентів напрямів підготовки “Облік і аудит”, “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, „Економічна кібернетика”, інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також аудиторів – практиків.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ
Розділ 1. Суть і предмет аудиту
1.1. Історія становлення й етапи розвитку аудиту у світі і в Україні
1.2. Суть аудиту, його мета і завдання
1.3. Відмінності аудиту від інших форм економічного контролю
1.4. Предмет аудиту. Характеристика об’єктів аудиту та їх кла сифікація
1.5. Види аудиту
1.6. Характеристика супутніх аудиторських послуг
Розділ 2. Регулювання аудиту та професійні стандарти аудиторської діяльності
2.1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні
2.2. Мета, призначення і класифікація Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики
2.3. Міжнародна концептуальна основа і стандарти завдань з надання впевненості
2.4. Міжнародні стандарти завдань з аудиту та огляду історичної фінансової інформації
2.5. Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів
Розділ 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки
3.1. Методи, прийоми і процедури аудиту
3.2. Прийоми аудиторського вибіркового контролю. Види аудиторської вибірки
3.3. Суть аудиторського тестування. Види аудиторських тестів
Розділ 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
4.1. Викривлення у фінансовій звітності. Суттєвість в аудиті
4.2. Характеристика системи внутрішнього контролю суб’єкта аудитор ської перевірки відповідно до МСА
4.3. Поняття аудиторського ризику. Модель визначення аудиторького ризику. Елементи аудиторського ризику: властивий ризик; ризик контролю; ризик невиявлення
4.4. Методика оцінки аудиторського ризику відповідно до МСА
Розділ 5. Планування аудиту
5.1. Процес аудиторської перевірки та його стадії
5.2. Зміст та етапи планування аудиторської перевірки відповідно до МСА. Основні чинники, що впливають на процес планування
5.3. Методика складання загального плану і програми аудиту
Розділ 6. Аудиторські докази
6.1. Сутність аудиторських доказів, їх класифікація та вимоги до них відповідно до МСА
6.2. Особливості отримання аудиторських доказів відносно окремої статті звітності
6.3. Використання аналітичних процедур для отримання аудиторських доказів
6.4. Процедури вибіркової перевірки
6.5. Використання результатів роботи третіх осіб під час проведення аудиту
Розділ 7.  Аудиторський висновок та інші підсумкові документи аудиту
7.1. Вимоги МСА до складання аудиторського висновку про фінансову звітність
7.2. Висновки аудитора про порівняльні дані, включені в звітність, що перевіряється
7.3. Відображення в аудиторському висновку результатів перевірки іншої інформації, що має відношення до фінансової звітності
7.4. Особливості використання міжнародних стандартів аудиту при виконанні спеціальних завдань
Розділ 8. Внутрішній аудит
8.1. Сутність внутрішнього аудиту
8.2. Функції та завдання внутрішнього аудиту
8.3. Об’єкти внутрішнього аудиту
8.4. Стандарти внутрішнього аудиту
ЧАСТИНА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МСА
Розділ 9. Мета, загальні принципи та критерії оцінки фінансової звітності
9.1. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів
9.2.Критерії оцінки фінансової звітності
Розділ 10. Документування процесу аудиту фінансової звітності відповідно до МСА
10.1. Документальне забезпечення процесу аудиту згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» і МСА
10.2. Класифікація документів аудиту
Розділ 11. Організація і методика аудиту фінансової звітності
11.1. Процедури початкової стадії аудиту
11.2. Оцінка системи обліку, внутрішнього контролю та ризику аудиту
11.2.1. Вивчення та оцінка системи обліку
11.2.2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю
11.2.3. Оцінка ризику аудиту
11.3. Визначення загального рівня суттєвості
11.4. Складання плану та робочої програми аудиту
11.5. Організація та методика збору аудиторських доказів
11.5.1. Процедури одержання аудиторських доказів
11.5.2. Аудиторська вибірка
11.5.3. Процедури по суті
11.6. Узагальнення результатів аудиту
Розділ 12. Контроль якості аудиторських послуг
12.1. Необхідність контролю якості аудиторських послуг
12.2.Контроль якості аудиту історичної фінансової інформації