.

Василенко І. І., Широков В. В., Василенко Ю. І.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 242 с.

ISBN 966-2025-02-2

Викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості. Наведено основні марки та характеристики конструкційних сталей для енергетичного обладнання. Посібник призначено для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, а також студентів коледжів і технікумів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЕ ВЧЕННЯ І ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
1.1. Розвиток атомно-молекулярного вчення
1.2. Будова атома і періодична система елементів Д. І. Менделєєва
1.3. Міжатомні та міжмолекулярні зв’язки
1.4. Зонна теорія твердого тіла
РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
2.1. Загальні відомості
2.2. Особливості будови твердих тіл
2.3. Механічні властивості
2.4. Конструкційні матеріали енергетичного обладнання
2.5. Матеріали ядерної енергетики
2.6. Матеріали теплової енергетики
2.7. Матеріали газових турбін і парогазових установок
2.8. Матеріали гідроенергетики
РОЗДІЛ 3. ПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ
3.1. Фізична суть електропровідності (загальні положення)
3.2. Електропровідність металів
3.3. Температурна залежність питомого опору металічних провідників
3.4. Надпровідність
3.5. Матеріали високої провідності
3.6. Сплави високого опору
3.7. Сплави для термопар
3.8. Благородні метали
3.9. Тугоплавкі метали
3.10. Електричні властивості металічних сплавів
3.11. Припої і флюси
3.12. Неметалічні провідникові матеріали
РОЗДІЛ 4. НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ
4.1. Загальні положення
4.2. Механізм провідності напівпровідників
4.3. Напівпровідники n-типу
4.4. Напівпровідники р-типу
4.5. Напівпровідникові випростувачі
4.6. Методи визначення типу електропровідності напівпровідників
4.7. Вплив світла на електропровідність напівпровідників
4.8. Напівпровідникові матеріали
РОЗДІЛ 5. ФІЗИКА ДІЕЛЕКТРИКІВ
5.1. Діелектричні (електроізоляційні) матеріали
5.2. Поляризація діелектриків
5.3. Діелектрична проникність
5.4. Залежність діелектричної проникності від різних факторів
5.5. Діелектричні втрати
5.6. Вплив різних чинників на tgδ
5.7. Пробій діелектриків
5.8. Електропровідність і пробій газоподібних діелектриків
5.9. Електропровідність і пробій рідких діелектриків
5.10. Електропровідність і пробій твердих діелектриків
РОЗДІЛ 6. ДІЕЛЕКТРИЧНІ МАТЕРІАЛИ
6.1. Полімери
6.2. Пластичні маси (пластмаси, пластики)
6.3. Каучуки
6.4. Волокнисті матеріали
6.5. Бітуми
6.6. Електроізоляційні лаки і компаунди
6.7. Смоли
6.8. Нафтові електроізоляційні оливи
6.9. Слюдяні матеріали
6.10. Неорганічні скла
6.11. Керамічні матеріали
6.12. Нелінійні діелектрики
6.13. Фізико-хімічні і механічні властивості діелектриків
РОЗДІЛ 7. МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ
7.1. Фізичні основи
7.2. Феромагнетики, антиферомагнетики і ферімагнетики
7.3. Магнітно-м’які матеріали
7.4. Спеціальні феромагнетики
7.5. Магнітно-тверді матеріали
7.6. Металокерамічні матеріали