.

Фомін М. П., Богатиренко Р. С.

Навчальний посібник, – 2012

У посібнику розглянуто розділи: елементи лінійної алгебри, елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії, основи математичного аналізу, диференціальне числення функції однієї змінної та застосування похідної. Зміст посібника відповідає умовам навчальних планів підготовки фахівців економічного напрямку. Теоретичний матеріал надано в стислій формі, наведено значну кількість прикладів. Основну увагу звернено на питання для професійно спрямованих дисциплін. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Cтислий зміст
Кредитний модуль 1. Елементи лінійної алгебри
1.1. З містовний модуль 1. Визначники та матриці
1.2. Змістовний модуль 2. Системи лінійних рівнянь
1.3. Змістовний модуль 3. Застосування елементів лінійної алгебри в економіці
Кредитний модуль 2. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії
2.4. Змістовний модуль 4. Вектори та дії з ними
2.5. Змістовний модуль 5. Елементи аналітичної геометрії
Кредитний модуль 3. Основи математичного аналізу
3.6. Змістовний модуль 6. Границі
Кредитний модуль 4. Диференціальне числення функції однієї змінної
4.7. Змістовний модуль 7. Похідна та диференціал функції
4.8. Змістовний модуль 8. Застосування похідної для аналізу функцій