.

Гусєв О. Ю., Конахович Г. Ф., Корнієнко В. І., Кузнецов Г. В., Пузиренко О. Ю.

Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006. — 364 с.

ISBN  978-966-2025-97-2

Розглянуто основи сучасної теорії електричного зв’язку, а також методи забезпечення характеристик систем електричного зв’язку в аспектах швидкості передачі й достовірності прийому. Сформульовано основні закономірності й методи передачі повідомлень каналами зв’язку. Викладено способи математичного представлення повідомлень, сигналів і завад, методи формування і перетворення сигналів у системах (каналах) електричного зв’язку, основи математичної теорії інформації, питання завадостійкості і пропускної здатності систем електрозв’язку, методи ефективного (статистичного) і завадостійкого (корегувального) кодування, оптимального прийому повідомлень та основи цифрової обробки сигналів.
Для студентів напряму підготовки 050903 “Телекомунікації” стаціонарної та заочної форм навчання.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
ГЛАВА 1. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ГЛАВА 2. ПОВІДОМЛЕННЯ, СИГНАЛИ І ЗАВАДИ. ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ
ГЛАВА 3. КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ
ГЛАВА 4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
ГЛАВА 5. ТЕОРІЯ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ
ГЛАВА 6. ЗАВАДОСТіЙКіСТЬ ПРИЙОМУ ДИСКРЕТНИХ ПОВіДОМЛЕНЬ
ГЛАВА 7. ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ НЕПЕРЕРВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
ГЛАВА 8. ЗАВАДОСТІЙКЕ КОДУВАННЯ
ГЛАВА 9. СТИСК ІНФОРМАЦІЇ
ГЛАВА 10. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ