.

О. В. Лопотко

Навчальний посібник.- Львів: ,,Магнолія 2006. – 246 с.

ISBN 978-966-2025-96-5

Викладено теоретичні аспекти, подано завдання і зразки виконання лабораторних робіт. Посібник спрямований на використання сучасних програмних середовищ Excel та середовища візуального програмування Visual Basic for Application (VBA), інтегрованих у пакет офісних програм Microsoft Office.
Посібник рекомендовано для студентів усіх спеціальностей, що вивчають “Інформатику”.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ І. Середовище Microsoft Excel 2003 для Windows
Тема 1. Числовий, текстовий формати даних. Обчислення алгебраїчного виразу
Тема 2. Математичні функції у середовищі Excel
Тема 3. Табулювання та побудова графіків функцій однієї змінної
Тема 4. Логічні функції та їх застосування
Тема 5. Операції над матрицями. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь
Тема 6.Інтерполяція таблично заданих функцій
Тема 7. Апроксимація таблично заданих функцій. Знаходження невідомих параметрів кривої методом найменших квадратів
Тема 8. Варіаційні ряди
Тема 9. Елементи кореляційно-регресивного аналізу
Тема 10. Нормальний розподіл
Тема 11. Задача лінійного програмування
Тема 12. Транспортна задача
Розділ ІІ. Середовище Visual Basic for Applications
Тема 1. Обчислення алгебраїчного виразу
Тема 2. Обчислення функціонального виразу
Тема 3. Табулювання функцій
Тема 4. Табулювання розгалужених функцій
Тема 5. Створення програм з використанням макросів
Тема 6. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса
Тема 7. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за формулами Крамера
Тема 8. Побудова інтерполянти четвертого порядку
Тема 9. Апроксимація таблично заданих функцій
Тема 10. Побудова лінійної регресії
Тема 11. Побудова кривої нормального розподілу