.

О. Є. Гриджук

Навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Львів : Магнолія 2006. – 238 с.

ISBN 978-966-1518-45-1

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний склад української мови, стильову диференціацію української мови, особливу увагу зосереджено на науковому та офіційно-діловому стилях. Докладно описано різні види наукового тексту та правила опису бібліографічних джерел. Розглянуто питання, що стосуються усного та писемного ділового мовлення, культури ділового спілкування. Подано завдання для самостійної роботи.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих технічних навчальних за кладів, працівників лісогосподарського та лісопромислового комплексу, усіх, хто прагне підвищити рівень професійного мовлення.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Стислий зміст
Тема 1. Мова і мовлення в житті людини
Тема 2. Стилі й жанри сучасної української літературної мови
Тема 3. Лексика сучасної української мови
Тема 4. Фразеологія
Тема 5. Лексикографія сучасної української літературної мови
Тема 6. Документ як основна форма реалізації офіційно-ділового стилю
Тема 7. Оформлення та композиція ділових паперів
Тема 8. Текст як основа усного і писемного мовлення
Тема 9. Текст як основний реквізит ділових паперів
Тема 10. Вибір слова у тексті. Лексичні засоби сучасної української літературної мови в офіційно-діловому та науковому стилях
Тема 11. Морфологічні засоби наукового та ділового мовлення
Тема 12. Граматичні форми дієслів, що використовуються при складанні текстів наукового та офіційно-ділового стилів. Прийменники у науковому та діловому мовленні
Тема 13. Синтаксис писемного мовлення (просте речення)
Тема 14. Синтаксис писемного мовлення (складне речення)
Тема 15. Культура мовлення і професійна діяльність
Тема 16. Культура мовлення у професійному спілкуванні